Energetika

Stěžejním cílem výzkumu a vývoje realizovaného v ČR a v Evropě v oblasti energetiky je zabezpečení udržitelné, bezpečné, konkurenceschopné a cenově dostupné energie. V roce 2007 Evropská komise publikovala tzv. SET Plan (Strategic Energy Technology Plan) zdůrazňující nutnost vývoje technologií v oblasti energetiky s jasně definovanými cíli pro rok 2020 – tj. 20% redukce emisí skleníkových plynů, 20% podíl obnovitelných zdrojů energie a 20% snížení spotřeby energie zvýšením účinnosti jejího využití. Do roku 2050 se SET Plan zaměřuje na omezení změny klimatu (globální oteplení pod 2 °C), a to zejména snížením emise skleníkových plynů o 80 % až 95 %, přičemž cílem SET Planu je také snížení nákladů na výrobu energie s nízkou uhlíkovou stopou a přeměna energetického průmyslu jakožto hnací síly odvětví nízkouhlíkových energetických technologií. Cíle stanovené v rámci SET Plan představují pro ČR veliké výzvy v oblastech snížení energetické náročnosti a zvýšení odolnosti elektrické rozvodné sítě. Výzkum a vývoj prováděný za využití těch nejmodernějších velkých výzkumných infrastruktur ČR by měl přispět k jejich úspěšnému adresování.

Zařazené infrastruktury:

 

Aktuality