ENREGAT

Název: Energetické využití odpadů a čištění plynů

Instituce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Koordinátor: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.; lucie.obalova@vsb.cz

Webové stránky

ENREGAT představuje jedinečnou základnu k realizaci komplexního výzkumu v oblasti materiálového a energetického využití odpadů pomocí procesů spalování, pyrolýzy a anaerobní digesce a v oblasti čištění vznikajících plynů katalytickými, sorpčními a fotokatalytickými metodami. ENREGAT kromě toho umožňuje i výzkum v souvisejících oblastech a zabývá se tak např. odolností žáruvzdorných materiálů používaných při spalování odpadů, materiálovým využitím strusky a popílku, možnostmi využití pyrolýzních produktů a analytickými službami. ENREGAT zahrnuje 3 poloprovozní haly s technologiemi pro energetické využití odpadů a několik specializovaných laboratoří vybavených katalytickými a fotokatalytickými jednotkami a moderní analytickou technikou. Jedinečnost ENREGAT spočívá v možnosti provádět základní a aplikovaný výzkum zaměřený na různé technologie nakládání s širokou škálou odpadů od laboratorního až po poloprovozní měřítko a posoudit tak vhodnost technologie pro vybraný typ odpadu. ENREGAT dále umožňuje provádět i výzkum snižování emisí různých plynných znečišťujících látek (např. oxidy dusíku, oxid uhličitý, organické látky apod.) od laboratorního měřítka až po jejich ověření na poloprovozním zařízení pro spalování odpadů, které je v ENREGAT k dispozici. Záměrem ENREGAT je poskytnout výzkumné komunitě služby v režimu otevřeného přístupu a podpořit rozvoj inovací prostřednictvím spolupráce s průmyslem. ENREGAT je zapojena do početného množství národních výzkumných projektů a spolupracuje také s řadou zahraničních partnerů, i se soukromým sektorem. Na úrovni ČR probíhá spolupráce ENREGAT s dodavateli a provozovateli bioplynových stanic a firmami, které se zabývají vývojem mobilních jednotek pro termickou degradaci odpadu spalováním a torefakcí, výzkumem zvýšení účinnosti katalytických technologií pro redukci NOx a degradací organických látek nebo eliminací emisí z odpadního vzduchu metodou fotochemické oxidace. Ze zahraničních partnerů probíhá spolupráce např. s Jagiellonian University of Krakow (Polsko), University of Oulu (Finsko), National Taiwan University (Taiwan) či University of Crete (Řecko).