e-Infrastruktury

Kvalitní a dostatečně dimenzované informační a komunikační technologie (ICT) jsou pro nejmodernější výzkum, vývoj a inovace naprosto zásadní. Žádný řešitelský tým nemůže provádět excelentní výzkum, vývoj a inovace bez odpovídajícího ICT zázemí. Toto zázemí má na druhé straně i mnohé společné rysy, nezávislé na konkrétních vědeckých disciplínách. Tyto společné charakteristiky ICT jsou i východiskem pro budování sdílené e-infrastruktury, jejímuž provozu a rozvoji je třeba věnovat náležitou pozornost.

Stěžejním úkolem e-infrastruktury je poskytovat jejím uživatelům ucelené portfolio ICT služeb, a to se stejnými a garantovanými parametry. Tímto je pro výzkumnou komunitu k dispozici unifikovaná ICT platforma a jednotlivé řešitelské týmy se mohou již plně soustředit na výzkum, vývoj a inovace, bez nutnosti řešit problémy se zpracováním, uložením nebo přenosem dat. Takovýto druh e-infrastruktury, založené na technologiích pro výměnu, zpracování, ukládání a archivaci dat a na propojení geograficky distribuovaných řešitelských týmů, jejich vybavení a výzkumných infrastruktur, je poté i bezprostřední nutností interdisciplinární spolupráce. V ČR představuje takovéto kapacity e-infrastruktura e-INFRA CZ.