Mezinárodní organizace výzkumu a vývoje

Mezinárodní organizace výzkumu a vývoje představují specifický druh výzkumných infrastruktur, jichž se ČR účastní v roli jejich členského státu. Co se jejich typologie týká, jedná se o mezinárodní výzkumné infrastruktury ustavené podle mezinárodního práva veřejného, přičemž od ostatních mezinárodních výzkumných infrastruktur ustavených na základě evropského právního rámce ERIC (European Research Infrastructure Consortium) a národních právních rámců jejich hostitelských států se odlišují jen právním rámcem svého ustavení. Nadnárodní právní forma poté poskytuje mezinárodním organizacím výzkumu a vývoje i řadu výhod, mezi které se řadí mj. úplné daňové osvobození, volnost v úpravě jejich vnitřních poměrů anebo diplomatická imunita. Nad rámec svého členství v mezinárodních organizacích, jakými jsou OSN (Organizace spojených národů), NATO (Severoatlantická aliance) nebo OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), které rovněž implementují své programy výzkumu, vývoje a inovací, je ČR aktuálně členským státem následujících 6 mezinárodních organizací výzkumu a vývoje:

Speciální kategorii členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje představuje zapojení ČR do:


ESO – Extremely Large Telescope

Závazky a benefity vyplývající z členství ČR

Členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje představuje pro členský stát zpravidla závazek k úhradě každoročních příspěvků, které mohou být mandatorní a volitelné povahy. Členství následně přináší pro výzkumné a průmyslové komunity členských států řadu významných příležitostí a benefitů. Výzkumné kapacity mezinárodních organizací jsou uživatelským vědeckým týmům ze členských států poskytovány zpravidla na základě soutěže. O přidělení experimentálního/pozorovacího času rozhoduje obvykle nezávislý hodnotící orgán složený z renomovaných expertů nebo samotná organizace. Mnoho mezinárodních organizací nabízí příslušníkům svých členských států rovněž vzdělávací a pracovní stáže a často je zvýhodňují při obsazování pracovních pozic. Dodavatelské firmy z členských států mívají také výhodnější postavení v soutěžích o zakázky na dodávky technologií a služeb. Tyto výhody mohou mít v některých případech také podobu garance, že část členského příspěvku bude investována do dodávek odebíraných z daného členského státu.


ESA – Mise PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars)