International Thermonuclear Experimental Reactor

Základní informace

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) je mezinárodní experimentální zařízení typu tokamak, jehož cílem je výzkum podmínek pro uskutečnění termojaderné fúze (slučování jader izotopů vodíku) za účelem získávání energie. Je budováno nedaleko jihofrancouzského Cadarache ve spolupráci EU, USA, Indie, Japonska, Jižní Koreji, Ruska a Číny, které k tomuto účelu založily ITER Organisation. Každá ze spolupracujících zemí je do projektu ITER zapojena prostřednictvím své národní agentury, jíž je v případě EU (a tím i ČR) Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Joint Undertaking „Fusion for Energy“, F4E). F4E spadá pod Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) a byl založen v roce 2007 na dobu 35 let. Celkové náklady projektu ITER se aktuálně očekávají ve výši cca 20 mld. EUR do roku 2025, kdy by mělo dojít ke spuštění fúzního reaktoru (první plazma). Experimenty s tritiem jsou plánovány od roku 2035.

Experimentální zařízení

Toroidální komora tokamaku ITER bude mít po svém dokončení vnější průměr 19,4 m (střední poloměr plazmatu 6,2 m) a výšku 11,4 m při objemu plazmatu 840 m3. Supravodivé cívky budou dosahovat magnetického pole až 13 T (centrální solenoid; toroidální cívky 11,8 T a poloidální 6 T). Vnitřní stěny tokamaku budou snášet obrovské toky energie – 2 až 4,7 MW/m2 (v případě divertoru 10 MW/m2 setrvale a nárazově až 20 MW/m2). Plášť tokamaku bude aktivně chlazen vodou, rozdíl teplot na několika metrech dosáhne až 150 milionů °C (4 K supravodivé magnety – 150 milionů °C teplota plazmatu). Součástí komplexu budou i další systémy – kryogenika pro chlazení magnetů, systémy ohřevu plazmatu, systém výroby tritia a jiné. Na tomto experimentálním zařízení se budou navrhovat a zkoušet tyto a další systémy pro budoucí použití v demonstrační fúzní elektrárně DEMO. Jedním z nejdůležitějších úkolů ITER je ověření technologií pro zajištění palivové soběstačnosti fúzních reaktorů, tedy produkce tritia pomocí neutronů vznikajících při fúzní reakci v plodivém blanketu (Breeding Blanket).


ITER – Výstavba ve francouzském Cadarache

Pracovní příležitosti a stáže

Volné pracovní pozice v ITER jsou inzerovány prostřednictvím webových stránek ITER. Zájemci o stáž v ITER z řad studentů (za jistých okolností i středoškolských) se mohou informovat zde.

Průmyslové zakázky

Na webových stránkách ITER jsou blíže popsány detaily ohledně možností dodávek pro ITER, včetně přehledu aktuálně vyhlášených výběrových řízení. Vzhledem k aktuální fázi budování ITER je však již většina dodávek zasmluvněna. Případní zájemci o dodávky se musí hlásit prostřednictvím společného podniku Fusion for Energy, který také vyhlašuje vlastní veřejné zakázky.


ITER – Poloidal Field Coils

Zapojení ČR do ITER

ČR je členem F4E z titulu svého členství v EURATOM. Členský poplatek ČR činí cca 50 000 EUR ročně. Z odborného hlediska je členství ČR realizováno prostřednictvím Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., a to zejména jeho oddělení Tokamak. Fúzní výzkum má v ČR dlouholetou tradici, kdy od roku 1977 byl na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. provozován tokamak CASTOR (nyní slouží studentům Českého vysokého učení technického v Praze jako tokamak Golem) a od roku 2008 je v provozu tokamak COMPASS – zmenšená verze tokamaku ITER. Praha se tak řadí mezi jedno z mála míst, kde jsou provozovány hned 2 zařízení typu tokamak. Nyní probíhá v rámci projektu COMPASS Upgrade financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) stavba nového tokamaku s vysokým magnetickým polem a dalšími parametry relevantními pro vývoj demonstrační fúzní elektrárny DEMO. V oblasti fúzních technologií je významným partnerem Centrum výzkumu Řež s.r.o., které se bude podílet na testování panelů první stěny pro ITER a účastní se vývoje testovacích modulů s plodivým blanketem (TBM).


ITER – Vacuum Vessel