Výzkumné infrastruktury v 9. rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027)

Horizont Evropa je 9. rámcovým programem EU pro výzkum a inovace, který bude implementován v letech 2021–2027, a s rozpočtovou alokací ve výši dosahující 100 mld. EUR bude představovat dosud nejvýznamnější nástroj podpory výzkumu a inovací v Evropě a ve světě. Rámcové programy EU jsou již tradičně nejdůležitějšími instrumenty, jimiž EU uskutečňuje své priority v oblastech výzkumu a inovací. Implementace rámcového programu Horizontu Evropa bude vycházet z politických priorit EU pro léta 2019–2024, kladoucích stěžejní důraz na Zelenou dohodu pro Evropu, Evropu připravenou na digitální věk a Ekonomiku ve prospěch společnosti. Při přípravě dvouletých Pracovních programů rámcového programu EU nicméně Evropská komise vychází mj. taktéž z Plánu na podporu oživení Evropy a sdělení Evropské komise k inovovanému Evropskému výzkumnému prostoru (ERA).

Rozpočtové alokace rámcových programů EU pro výzkum a inovace v časovém srovnání

Výzkumné infrastruktury ve struktuře rámcového programu Horizontu Evropa

Struktura rámcového programu Horizontu Evropa je stejně, jako tomu bylo u rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014–2020), tří pilířová. Priorita pro výzkumné infrastruktury je součástí 1. pilíře, který se zaměřuje na podporu excelentní vědy. Rozpočtová alokace pro naplňování priorit EU v oblasti výzkumných infrastruktur by měla dosáhnout výše 2,4 mld. EUR. Evropská komise považuje výzkumné infrastruktury za zcela nezbytné pro řešení velkých společenských výzev, jimž čelí evropská populace, a doporučuje proto, aby se výzkumné infrastruktury zapojovaly rovněž do projektů realizovaných v rámci tzv. „klastrů“ 2. pilíře rámcového programu EU.

Rámcový program Horizont Evropa – 100 mld. EUR pro podporu výzkumu a inovací v EU

Pracovní program pro prioritu výzkumných infrastruktur pro léta 2021–2022

První pracovní program rámcového programu Horizontu Evropa pro prioritu výzkumných infrastruktur pro léta 2021–2022 je strukturován do 5 tematických okruhů:

  • Efektivně fungující prostředí evropských výzkumných infrastruktur;
  • Zabezpečení operativního, otevřeného a FAIR ekosystému EOSC;
  • Servisy výzkumných infrastruktur podporující zdravotnický výzkum, urychlující zelenou a digitální transformaci a posouvající hranice lidského poznání;
  • Nová generace vědeckých přístrojů, nástrojů, metod a pokročilých digitálních řešení;
  • Networking umožňující spolupráci bez bariér.

Jednotlivé výzvy rámcového programu EU k předkládání návrhů projektů jsou zveřejňovány na Portále finančních příležitostí a veřejných zakázek Evropské komise.

Architektura rámcového programu Horizontu Evropa

Národní kontaktní bod ČR pro rámcový program Horizont Evropa

Jedním z opatření, kterými ČR podporuje zapojení českých vědců a inovátorů do rámcového programu Horizontu Evropa, je poskytování služeb tzv. „Národních kontaktních bodů“ (NCP), jejichž činnost je za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajišťována Technologickým centrem AV ČR. Na specializovaných webových stránkách Horizontu ČR jsou k dispozici veškeré informace potřebné pro zapojení do rámcového programu EU, včetně Pracovních programů a korespondujících výzev k předkládání návrhů projektů, podmínek účasti a v neposlední řadě také kontaktních údajů NCP pracovníků pro specifické priority rámcového programu EU. Technologické centrum Praha poskytuje v kapacitě NCP ČR pro rámcové programy EU kompletní informační, poradenský a konzultační servis. Za účelem usnadnění základní orientace v rámcovém programu Horizontu Evropa bylo připraveno mj. i jeho stručné představení v českém jazyce.

Kontaktní osoba: Sylvie Burianová, PhD (National contact point for Horizon Europe Research Infrastructures), tel. +420 720 800 307,        burianova@tc.cz

Rámcový program Horizont Evropa – investice do budoucnosti EU