Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI)

Roku 2002 bylo z rozhodnutí Rady pro konkurenceschopnost EU ustaveno Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (European Strategy Forum on Research Infrastructures), které sdružuje zástupce členských států EU, Evropské komise a států asociovaných k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace a definuje priority pro implementaci výzkumných infrastruktur panevropského charakteru.

ESFRI Roadmap

Roku 2006 byla vypracována vůbec první Cestovní mapa Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap), jejíž následné aktualizace proběhly v letech 2008, 2010 a 2016. ESFRI Roadmap sdružuje prioritní výzkumné infrastruktury panevropského významu, jejichž koncepty byly již jejich hostitelskými státy úspěšně implementovány (ESFRI landmarks) nebo se prozatím nachází ve stádiu přípravy či konstrukce (ESFRI projects).

e-IRG

Paralelně k ESFRI bylo roku 2003 ustaveno rovněž expertní fórum věnované problematice evropských výzkumných infrastruktur provozovaných v oblastech informačních a komunikačních technologií, tzv. e-infrastruktur, e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group).

ERIC – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury

V právní rovině přinesl zvýšený akcent kladený na problematiku evropských výzkumných infrastruktur v roce 2009 vytvoření zcela specifického právního rámce EU vymezujícího principy řízení a financování takovýchto výzkumných infrastruktur. Tento nový druh právnické osoby – ERIC – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (European Research Infrastructure Consortium) umožňuje různorodé a plně flexibilní modely řízení panevropských výzkumných infrastruktur, včetně využívání daňových výhod ze strany subjektů, které provoz takovýchto výzkumných infrastruktur zabezpečují (např. osvobození od platby daně z přidané hodnoty a spotřebních daní). Členským subjektem ERIC se stává stát, obdobně jako v případě mezinárodní organizace ustavené na základě mezinárodního práva veřejného, přičemž o založení právnické osoby ERIC musí požádat minimálně 3 účastnické státy výzkumné infrastruktury Evropskou komisi (Generální ředitelství pro výzkum a inovace).

ČR je aktuálně členským státem následujících právnických osob ERIC:

 

V průběhu roku 2017/2018 by poté měly být ustaveny následující právnické osoby ERIC s účastí ČR:

ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure)

EURO-BIOIMAGING ERIC (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences)

 

Aktuality