Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI)

Roku 2002 bylo z rozhodnutí Rady pro konkurenceschopnost EU ustaveno Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (European Strategy Forum on Research Infrastructures, dále jen „ESFRI“), jež sdružuje delegáty členských států EU, Evropské komise (Generální ředitelství pro výzkum a inovace) a států asociovaných k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace a zprostředkovává jejich strategickou debatu k aktuálním problematikám tvorby politiky výzkumných infrastruktur evropského charakteru, významu a dopadu.

Struktura ESFRI

ESFRI je reprezentováno voleným předsedou. Jeho dalším orgánem je Výkonný výbor, přičemž debaty delegátů do ESFRI probíhají na plenárních jednáních ESFRI a v rámci stálých Strategických pracovních skupin, Implementační skupiny a ad hoc Pracovních skupin. Sekretariát ESFRI je zajišťován ze strany Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace.

Na 65. plenárním zasedání ESFRI byl zvolen předsedou ESFRI RNDr. Jan Hrušák, CSc., jako vůbec první předseda ESFRI ze zemí střední a východní Evropy. Svého mandátu se ujme ke dni 1. ledna 2019.

Cestovní mapa ESFRI

Cestovní mapa ESFRI
Cestovní mapa ESFRI

V roce 2006 byla vypracována první Cestovní mapa ESFRI, přičemž její následné aktualizace proběhly v letech 2008, 2010, 2016 a 2018. Cestovní mapa ESFRI zahrnuje evropské výzkumné infrastruktury, jejichž koncepty byly již jejich hostitelskými státy úspěšně implementovány (tzv. „ESFRI Landmarks“) nebo se prozatím nachází ve stádiu přípravy či konstrukce (tzv. „ESFRI Projects“).

Poslední aktualizace Cestovní mapy ESFRI z roku 2018 sdružuje celkem 55 evropských výzkumných infrastruktur, z nichž 37 spadá do kategorie tzv. „ESFRI Landmarks“ a dalších 18 do kategorie tzv. „ESFRI Projects“, včetně 6 návrhů evropských výzkumných infrastruktur zařazených na Cestovní mapu ESFRI vůbec poprvé. Evropské výzkumné infrastruktury obsažené na Cestovní mapě ESFRI spadají do všech vědních oblastí a podle svého disciplinárního zaměření se člení do skupin fyzikálních věd a inženýrství, energetiky, environmentálních věd, zdraví a potravin, sociálních a kulturních inovací a e-infrastruktur.

ESFRI prezentuje kromě Cestovní mapy ESFRI i Cestovní mapy výzkumných infrastruktur jednotlivých členských států EU a asociovaných států, stanovující jejich národní strategie výzkumných infrastruktur. Odborné publikace vypracované ESFRI jsou poté vydávány v rámci edice ESFRI Scripta.

E-Infrastructures Reflection Group

Paralelně k ESFRI bylo roku 2003 ustaveno rovněž expertní fórum věnované problematice evropských výzkumných infrastruktur provozovaných v oblastech informačních a komunikačních technologií, tzv. e-infrastruktur, e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group).

Aktuality