Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR je strategickým dokumentem ČR představujícím koncepci podpory velkých výzkumných infrastruktur ČR. V mezinárodním kontextu je Cestovní mapa ekvivalentem k Cestovní mapě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a příspěvkem ČR ke krajině výzkumných infrastruktur konstruovaných a provozovaných v Evropě a ve světě. Poprvé MŠMT zpracovalo Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR v roce 2010 s tím, že její následné aktualizace proběhly v letech 2011, 2015 a 2019. Nejnovější vydání Cestovní mapy, které bylo aktualizované roku 2023, představuje koncepci podpory velkých výzkumných infrastruktur ČR v období let 2023 až 2026. Další aktualizace Cestovní mapy je naplánována na rok 2027, kdy bude zahájen nový víceletý rámec podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období let 2027 až 2030.

 

ELIXIR-CZ – Česká národní infrastruktura pro biologická data 

Struktura Cestovní mapy

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR seznamuje na úvod čtenáře s genezí dosavadního rozvoje agendy velkých výzkumných infrastruktur ČR od roku 2009. Následně shrnuje typologii velkých výzkumných infrastruktur, jejich internacionalizaci a mezinárodní spolupráci, včetně zapojování ČR do právnických osob ERIC. Zvláštní pozornost věnuje Cestovní mapa popisu metodického rámce evaluace velkých výzkumných infrastruktur ČR a jejím výsledkům, jenž od roku 2014 organizuje MŠMT na principu mezinárodního peer-review. Stěžejní součástí Cestovní mapy je poté prezentace 43 velkých výzkumných infrastruktur ČR, které jsou provozovány v 6 níže uvedených vědně-oborových oblastech. Nad rámec jejich základní charakteristiky zasazuje Cestovní mapa jednotlivá zařízení do krajiny velkých výzkumných infrastruktur a vytváří tak mapu jedinečných výzkumně-infrastrukturních kapacit, které jsou v ČR, popř. za účasti ČR v zahraničí provozovány a zpřístupňovány uživatelům na principu politiky otevřeného přístupu.


CzechNanoLab – CEITEC Nano

Archiv Cestovní mapy 

Nejnovější aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2023 až 2026 vzala vláda ČR na vědomí na svém zasedání dne 14. června 2023. Aktualizace Cestovní mapy byla připravena v návaznosti na přijetí rozhodnutí vlády ČR o podpoře velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období do roku 2026. Zatímco do roku 2015 zahrnovala Cestovní mapa také projekty perspektivního charakteru, od roku 2015 obsahuje již výlučně velké výzkumné infrastruktury schválené k financování vládou ČR. Takovýmto velkým výzkumným infrastrukturám MŠMT poskytuje podporu na financování jejich provozních nákladů. Investiční potřeby velkých výzkumných infrastruktur jsou poté MŠMT financovány za využití prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, aktuálně z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). ČR takto aplikuje komplementární model financování provozních a investičních nákladů velkých výzkumných infrastruktur za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace a nástrojů politiky soudržnosti EU.

    • 1. vydání – 2010 (CZ / EN)
    • 2. vydání – 2011 (CZ / EN)
    • 3. vydání – 2015 (CZ / EN)
    • 4. vydání – 2019 (CZ / EN)
    • 5. vydání – 2023 (EN)


   Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines

Aktuality