Vláda ČR schválila financování velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026

Ve středu dne 14. prosince 2022 byl vládou ČR schválen nový víceletý finanční rámec podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR. Návazně na výstupy pravidelného mezinárodního peer-review hodnocení uskutečněného v loňském roce pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byly tak stanoveny politické orientace financování velkých výzkumných infrastruktur v nadcházejícím čtyřletém období. Účelová podpora MŠMT určená na úhradu provozních nákladů celkem 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur dosáhne v roce 2023 výše takřka 2 mld. Kč. Komplementárně k tomu MŠMT podpoří velké výzkumné infrastruktury rovněž v jejich investičních záměrech, a to prostřednictvím specificky určených výzev Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), v němž jsou na nové akvizice velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026 alokovány bezmála 4 mld. Kč.

Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

Od mezinárodního peer-review hodnocení k rozhodnutí vlády ČR

Přijetí rozhodnutí vlády ČR o financování velkých výzkumných infrastruktur předcházelo mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2021, jež v daném formátu pořádalo MŠMT již potřetí, a to po předcházejících cyklech v letech 2014 a 2017. Metodický rámec hodnocení byl inspirován evaluačními postupy, jež využívá k monitoringu evropských výzkumně-infrastrukturních projektů Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), a zahraniční odborníci v jeho rámci posoudili kvalitativní úroveň velkých výzkumných infrastruktur prostřednictvím rozsáhlé škály monitorovacích indikátorů. Zaměřili se mj. na znalostní/technologickou expertízu velkých výzkumných infrastruktur; služby, které velké výzkumné infrastruktury poskytují uživatelským komunitám v režimu politiky otevřeného přístupu; výkonnost velkých výzkumných infrastruktur, co se týče jejich vědeckých a technologických výsledků; či na jejich socioekonomické přínosy a dopady.

Výzkumná infrastruktura CzechNanoLab

MŠMT podpoří výzkumné infrastruktury v ČR i v zahraničí

MŠMT bude v souladu se schváleným usnesením vlády ČR pokračovat ve finanční podpoře 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur provozovaných v oborových doménách fyzikálních věd, inženýrství, energetiky a environmentálních, biologických, lékařských, sociálních a humanitních věd. Nad rámec toho bude financována i národní e-infrastruktura ČR, poskytující výzkumné komunitě ty nejmodernější ICT, výpočetní a datové služby. Kromě provozu velkých výzkumných infrastruktur na území ČR bude z dotačního titulu velkých výzkumných infrastruktur podporováno také zapojení ČR do mezinárodních výzkumných infrastruktur nacházejících se mimo území ČR v dalších evropských státech, ve Spojených státech amerických či v Latinské Americe. Díky schválení financování velkých výzkumných infrastruktur bude zabezpečen mj. i výkon členství ČR v celkem 16 konsorciích evropských výzkumných infrastruktur (ERIC), jichž je ČR členským státem, a vytvořeny předpoklady pro vstup do dalších nově ustavovaných konsorcií ERIC v budoucích letech.

Česká národní e-infrastruktura e-INFRA CZ

Co jsou velké výzkumné infrastruktury?

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná vědecká zařízení poskytující výzkumným a inovačním komunitám unikátní zdroje znalostí, experimentální přístroje a další technické vybavení, stejně jako rozsáhlé kolekce vědeckých dat a souvisejících ICT nástrojů pro práci s nimi, které jsou nezbytné pro provádění průlomového základního výzkumu, posouvajícího hranice lidského poznání za dosud známé horizonty, i přelomového aplikovaného výzkumu, který vede k vývoji nových technologií uplatnitelných v inovacích. Velké výzkumné infrastruktury jsou provozovány na principu politiky otevřeného přístupu pro všechny jejich potenciální uživatele, a to nezávisle na jejich institucionálních afiliacích. MŠMT jsou v rámci specifického dotačního titulu velké výzkumné infrastruktury podporovány od roku 2010.

 Výzkumná infrastruktura CzeCOS

Návrh financování velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026, který byl schválen vládou ČR, je k dispozici ke stažení zde. (.zip soubor)