Strategie podpory velkých výzkumných infrastruktur ČR

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná zařízení, jež vykazují vysokou znalostní a technologickou náročnost a jsou provozována na principu otevřeného přístupu k jejich kapacitám. Svým uživatelům tak umožňují dosahovat průlomových poznatků v oblastech základního a aplikovaného výzkumu, jakož i vývoj pokročilých technologií prokazujících vysoký potenciál pro uplatnění v moderních inovativních produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou.

MŠMT v uplynulých letech zareagovalo na stále se zvyšující význam výzkumných infrastruktur v rámci Evropského výzkumného prostoru a za účelem jejich reflexe jakožto jedné z klíčových složek národního výzkumného a inovačního systému ČR učinilo rovněž řadu opatření napomáhajících k tvorbě vhodného prostředí pro jejich konstrukci, provoz, další investiční rozvoj, financování a integraci do mezinárodních struktur.

Roku 2009 byl na základě novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vytvořen specifický dotační titul zaměřený na podporu velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR, přičemž MŠMT se stalo ústředním orgánem státní správy ČR odpovědným za výkon věcně příslušné agendy.
Cestovni mapa velkych vyzkumnych infrastruktur CR

Cestovní mapa ČR velkých výzkumných infrastruktur

Cestovní mapa ČR velkých výzkumných infrastruktur je strategický dokument ČR, který svou strukturou a vnitřním členěním odpovídá Cestovní mapě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap). Aktuálně platná Cestovní mapa ČR velkých výzkumných infrastruktur stanovuje koncepci rozvoje věcně příslušné agendy pro léta 2016 až 2022.

Rada pro velké výzkumné infrastruktury

V roce 2010 byl MŠMT ustaven rovněž odborný poradní orgán pro výkon agendy spočívající v podpoře velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR, Rada pro velké výzkumné infrastruktury, která sdružuje zástupce relevantních stakeholderů ČR zainteresovaných v agendě velkých výzkumných infrastruktur a reprezentujících MŠMT, Radu pro výzkum, vývoj a inovace, vysoké školy, Akademii věd ČR a samotné velké výzkumné infrastruktury provozované v dílčích vědně-oborových oblastech.

Mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR

Od roku 2014 MŠMT provádí komplexní mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR. Výstupy těchto hodnocení slouží MŠMT, potažmo vládě ČR, jakožto nezávislý odborný podklad pro přijímání informovaných politických rozhodnutí ve věci financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR a dále i jako východisko pro periodické aktualizace Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur a podporu návrhů panevropských výzkumných infrastruktur aplikujících na aktualizovaná vydání Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury.

Aktuality