Strategie podpory velkých výzkumných infrastruktur ČR

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná zařízení vykazující vysokou znalostní a technologickou náročnost, která jsou provozována na principu otevřeného přístupu k jejich kapacitám. Hostitelské instituce tedy provozují velké výzkumné infrastruktury pro využití všemi jejich potenciálními uživateli, a to z řad výzkumných organizací i inovujících podniků. Svým uživatelským komunitám velké výzkumné infrastruktury umožňují dosahovat průlomových poznatků v oblastech základního a aplikovaného výzkumu, jakož i vývoj pokročilých technologií vykazujících vysoký potenciál k uplatnění v inovativních produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v uplynulých letech zareagovalo na stále se zvyšující význam výzkumných infrastruktur v Evropském výzkumném prostoru a ve světě a za účelem jejich reflexe jakožto jedné z klíčových složek národního výzkumného a inovačního systému ČR učinilo i řadu opatření napomáhajících k tvorbě vhodného prostředí pro výstavbu, provoz, investiční rozvoj a financování velkých výzkumných infrastruktur ČR, včetně jejich integrace do mezinárodních sítí a právnických osob.

Roku 2009 byl na základě novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vytvořen specifický dotační titul spočívající v účelové podpoře velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR, přičemž MŠMT se stalo ústředním orgánem státní správy ČR zodpovědným za tvorbu politiky a za financování velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR

Cestovní mapa VVI ČR
Cestovní mapa ČR velkých výzkumných infrastruktur

V roce 2010 byla MŠMT poprvé zpracována Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR, jako strategický dokument ČR svou strukturou a vnitřním členěním odpovídající Cestovní mapě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Nejaktuálnější verze Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR stanovuje koncepci rozvoje věcně příslušné agendy pro léta 2016 až 2022.

Rada pro velké výzkumné infrastruktury

V roce 2010 byl MŠMT ustaven rovněž odborný poradní orgán pro výkon agendy spočívající v podpoře velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR, Rada pro velké výzkumné infrastruktury (pdf). Rada sdružuje zástupce relevantních stakeholderů ČR zainteresovaných v agendě velkých výzkumných infrastruktur a reprezentujících MŠMT, Radu pro výzkum, vývoj a inovace, vysoké školy, Akademii věd ČR a samotné velké výzkumné infrastruktury provozované v dílčích vědně-oborových oblastech.

Mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR

Rohanský palác – sídlo MŠMT
Rohanský palác – sídlo MŠMT

Od roku 2014 MŠMT provádí i komplexní mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR. Výstupy těchto hodnocení slouží MŠMT, potažmo vládě ČR, jakožto nezávislý odborný podklad pro přijímání informovaných politických rozhodnutí ve věci financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR a dále i jako východisko pro periodické aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR a podporu návrhů evropských výzkumných infrastruktur aplikujících na aktualizace Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

Aktuality