Strategie podpory velkých výzkumných infrastruktur ČR

V roce 2009 byl do právní úpravy ČR stanovující podmínky pro poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace z veřejných prostředků ČR integrován zcela nový legislativní nástroj financování, a to podpora tzv. „velkých výzkumných infrastruktur“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) od té doby působí jako ústřední orgán státní správy ČR odpovědný za tvorbu koncepce a financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR. V postavení gestora mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji přitom MŠMT podporuje i internacionalizaci, resp. mezinárodní spolupráci velkých výzkumných infrastruktur a jejich zapojování do mezinárodních sítí a právních uskupení, a to zejména právnických osob ERIC. Za účelem reflexe velkých výzkumných infrastruktur, jako jedné ze stěžejních složek národního výzkumného a inovačního systému ČR, učinilo MŠMT v uplynulých letech i celou řadu opatření napomáhajících k tvorbě vhodného prostředí pro výstavbu, provoz a investiční rozvoj velkých výzkumných infrastruktur.

Rohanský palác – sídlo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Co jsou „velké výzkumné infrastruktury“?

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná zařízení vykazující vysokou znalostní a technologickou náročnost, jež jsou provozována na principu politiky otevřeného přístupu k jejich kapacitám pro využití všemi jejich potenciálními uživateli, a to jak z řad výzkumných organizací, tak inovujících podniků. Velké výzkumné infrastruktury zpravidla umožňují svým uživatelským komunitám dosahovat průlomových poznatků v oblastech základního a aplikovaného výzkumu, jakož i vývoj pokročilých technologií, které vykazují vysoký potenciál k uplatnění v inovativních produktech a službách o vysoké přidané hodnotě. Význam velkých výzkumných infrastruktur pro rozvoj vědecké excelence a technologií je v ČR umocněn mj. i skutečností, že návrhy financování jednotlivých velkých výzkumných infrastruktur z prostředků rozpočtové kapitoly MŠMT jsou ke schválení předkládány vládě ČR, a to jako vůbec jediné individuální projekty výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Malý zrcadlový sál

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR

V roce 2010 byla MŠMT poprvé zpracována Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR, jako strategický dokument ČR svou strukturou a vnitřním členěním odpovídající Cestovní mapě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Následné aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR proběhly v letech 2011 a 2015 s tím, že nejnovější vydání Cestovní mapy, aktualizované v roce 2019, stanovuje koncepci rozvoje agendy pro léta 2016 až 2022. V mezinárodním kontextu představuje Cestovní mapa příspěvek ČR ke krajině výzkumných infrastruktur provozovaných v Evropě a ve světě. Cestovní mapa zahrnuje genezi dosavadního rozvoje agendy velkých výzkumných infrastruktur od roku 2009, popis metodického rámce jejich mezinárodního hodnocení organizovaného MŠMT, přehled zapojení jednotlivých zařízení do mezinárodních sítí, jejich typologii a charakteristiku a zasazení jednotlivých zařízení do krajiny velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Velký zrcadlový sál

Rada pro velké výzkumné infrastruktury

Koordinace stakeholderů ČR angažovaných v agendě velkých výzkumných infrastruktur se uskutečňuje na platformě Rady pro velké výzkumné infrastruktury, odborného poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Rada sdružuje oficiálně nominované zástupce MŠMT, Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu, dále Akademie věd ČR, České konference rektorů a Rady vysokých škol a v neposlední řadě i nejvýznamnějších velkých výzkumných infrastruktur provozovaných v ČR v jednotlivých vědně-oborových oblastech. Členy Rady jsou mj. i delegáti ČR do ESFRI či zástupce Národního kontaktního bodu ČR pro podporu výzkumných infrastruktur z rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace. Rada pro velké výzkumné infrastruktury byla MŠMT ustavena již v roce 2010, přičemž od roku 2019 jsou pod její záštitou organizovány rovněž tzv. „sektorové platformy“ sdružující zástupce partnerských ministerstev reprezentujících hlavní sektorové politiky ČR.

Rohanský palác – Socha Jana Amose Komenského

Mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR

Od roku 2014 organizuje MŠMT ve víceletých periodách komplexní mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur. Výstupy těchto hodnocení slouží MŠMT, potažmo vládě ČR, jako nezávislé odborné podklady k přijímání informovaných politických rozhodnutí o financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR a rovněž jako východiska pro periodické aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR a k podpoře návrhů evropských výzkumných infrastruktur s účastí ČR aplikujících na Cestovní mapu ESFRI. Hodnocení se zaměřují zejména na následující kritéria: znalostní a technologická expertíza; politika otevřeného přístupu; využití kapacit uživateli; uživatelské výsledky; organizační struktura řízení; progres za uplynulé období a strategický rozvoj; význam a přínos k rozvoji příslušného vědeckého odvětví; spolupráce v rámci Evropského výzkumného prostoru a mimo něj; rozpočtové náklady; komunikační a marketingová strategie; klíčové výkonnostní indikátory (KPIs).