Mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k předkládání dokumentace pro mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které se uskuteční v roce 2021. Tato výzva je MŠMT vyhlašována v souladu s metodikou mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, která byla připravena MŠMT, pro její implementaci doporučena ze strany Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a představuje přílohu č. 1 výzvy (.zip). Nejzazší termín pro předložení řádně zkompletované dokumentace pro hodnocení je čtvrtek dne 10. prosince 2020.

Předmět hodnocení 

Předmětem hodnotícího procesu je interim evaluace velkých výzkumných infrastruktur ČR, které byly schváleny pro poskytování účelové podpory MŠMT usnesením vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 482 a usnesením vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836. Celkem se takto jedná o 48 velkých výzkumných infrastruktur, jež jsou financovány z prostředků účelové podpory MŠMT v období do roku 2022 a jsou i zahrnuty na nejnovější aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR z roku 2019. Předmětem evaluační procedury je dále rovněž ex-ante evaluace eventuálních nových návrhů velkých výzkumných infrastruktur, jež mohou být předkládány výlučně v souladu s definovanými tematickými oblastmi uvedenými v rámci přílohy č. 2 výzvy. Tematické oblasti byly určeny na základě provedení tzv. „landscape / gap“ analýzy krajiny velkých výzkumných infrastruktur ČR a doporučeny ze strany RVVI.

Účel hodnocení

Účelem mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které proběhne v roce 2021, je získání nezávislých odborných podkladů k přijetí informovaného politického rozhodnutí vlády ČR o poskytování účelové podpory MŠMT velkým výzkumným infrastrukturám v letech 2023 až 2029. Výstupy mezinárodního peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur budou sloužit i jako podklad k aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR, která bude zahrnovat velké výzkumné infrastruktury schválené vládou ČR pro poskytování účelové podpory v letech 2023 až 2029. Takto předjímaná aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR bude MŠMT provedena v roce 2023, návazně na schválení financování velkých výzkumných infrastruktur vládou ČR.

Metodika hodnocení a formuláře k vyplnění

Metodický rámec pro mezinárodní peer-review evaluaci velkých výzkumných infrastruktur ČR, která se uskuteční roku 2021, zahrnuje metodiku hodnocení, formuláře k vyplnění dokumentace k hodnocení ze strany velkých výzkumných infrastruktur, resp. předkladatelů jejich eventuálních nových návrhů, a formulář konsensuálního posudku vědně-oborového panelu mezinárodní hodnotící komise (.zip). Nové návrhy velkých výzkumných infrastruktur smí být předkládány pouze na základě souladu jejich věcného zaměření s definovanými tematickými oblastmi. Podrobné instrukce pro vyplnění dokumentace jsou uvedeny přímo ve formulářích, a to včetně způsobu kompletace a předložení dokumentace vůči MŠMT, které musí být provedeno stanoveným způsobem nejpozději ve čtvrtek dne 10. prosince 2020.

Informační den

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání dokumentace pro mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR uspořádá MŠMT dne 15. září 2020 informační den formou video-konferenčního setkání. Zástupci aktuálně financovaných velkých výzkumných infrastruktur, pro které bude hodnocení interim evaluací, budou na informační seminář pozváni automaticky. Ostatní zájemci o účast na informačním dni musí svůj zájem předem oznámit na adrese elektronické korespondence MŠMT velkevyzkumneinfrastruktury@msmt.cz, aby obdrželi link pro přihlášení. Na uvedené adrese elektronické korespondence lze poté pokládat i jakékoliv dotazy související s hodnotícím procesem.

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022

Aktuality