Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)

V právní rovině přinesl zvýšený akcent kladený na problematiku evropských výzkumných infrastruktur v roce 2009 vytvoření zcela specifického právního rámce EU vymezujícího principy řízení a financování takovýchto výzkumných infrastruktur. Tento nový druh právnické osoby – ERIC – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury – umožňuje různorodé a plně flexibilní modely řízení evropských výzkumných infrastruktur. Právní rámec ERIC je předmětem Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), které bylo později novelizováno Nařízením Rady (EU) č. 1261/2013 ze dne 2. prosince 2013, jímž se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), a které umožňuje, aby byla právnická osoba ERIC uznávána ve všech členských státech EU.

EATRIS-CZ – Český národní uzel EATRIS ERIC (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine)

Evropské výzkumné infrastruktury s právní subjektivitou ERIC jsou provozovány vždy na neziskové bázi, přičemž právní rámec ERIC jim umožňuje rozvíjet hospodářské činnosti výlučně v omezené míře. Hlavním benefitem právnické osoby ERIC je, že procedura jejího ustavení je mnohem jednodušší, než v případě standardní mezinárodní organizace ustavované na základě mezinárodního práva veřejného. Dalšími benefity právnické osoby ERIC je možnost využívat daňové výhody, a to osvobození od platby daně z přidané hodnoty či spotřebních daní. Právnická osoba ERIC může přijímat také vlastní směrnice pro vyhlašování veřejných zakázek, jsou-li v souladu s principy transparentnosti a konkurence a veřejné zakázky jsou vyhlašovány na nediskriminačním základě. Členskými subjekty právnických osob ERIC se stávají státy (členské státy EU, asociované státy a třetí státy), popř. mezinárodní organizace. Založení právnické osoby ERIC náleží do gesce Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace (DG RTD) a musí o něj požádat vždy nejméně 3 zakladatelské státy. Jak konkrétně postupovat během zakládání právnické osoby ERIC, popisuje v potřebné úrovni detailu praktický manuál, který pro dané účely vydala Evropská komise.


CzeCOS – Český národní uzel ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System – European Research Infrastructure Consortium)

Aktuální zapojení ČR do právnických osob ERIC

V ČR je gestorem členství v právnických osobách ERIC Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to z titulu orgánu státní správy zodpovědného za agendu velkých výzkumných infrastruktur a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. MŠMT tak zabezpečuje výkon členství ČR v právnických osobách ERIC a zastupuje ČR na platformách jejich řídících orgánů. V této roli působí MŠMT vždy v úzké spolupráci se zástupci výzkumné komunity ČR, kteří zajišťují výkon vědeckých aspektů členství ČR. Dané představuje v případech distribuovaných evropských výzkumných infrastruktur zpravidla provozování českého národního uzlu takovýchto zařízení. V případech tzv. „single-sited“ evropských výzkumných infrastruktur se výzkumná komunita ČR zapojuje zpravidla tzv. „in-kind“ technologickými dodávkami. ČR je prostřednictvím MŠMT aktuálně členským státem níže uvedených právnických osob ERIC:

 • ACTRIS ERIC (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure),
 • AnaEE (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems),
 • BBMRI-ERIC (Bio-banking and Bio-molecular Resources Research Infrastructure),
 • CERIC-ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium),
 • CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives),
 • CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure),
 • DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities),
 • EATRIS-ERIC (European Infrastructure for Translational Medicine),
 • ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructure Network),
 • ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure),
 • ESS ERIC (European Social Survey),
 • Euro-BioImaging ERIC (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences),
 • European Spallation Source-ERIC,
 • EU-OPENSCREEN ERIC (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology),
 • ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System),
 • Instruct ERIC (European Integrated Structural Biology Infrastructure),
 • SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).


CIISB – Český národní uzel Instruct-ERIC (Integrated Structural Biology – European Research Infrastructure Consortium)

Prospektivní zapojení ČR do právnických osob ERIC    

Právní rámec ERIC je od roku 2009 pro organizaci provozu evropských výzkumných infrastruktur hojně využívaný. Značné množství evropských výzkumných infrastruktur – mj. i s ohledem na benefity, které z právního rámce ERIC vyplývají – právní formu ERIC zvažuje nebo již nastoupilo cestu k osvojení si této právní subjektivity. MŠMT rozhoduje o vstupu ČR do právnických osob ERIC vždy v přímé návaznosti na výkon agendy velkých výzkumných infrastruktur. Velké výzkumné infrastruktury, jež jsou zaneseny na Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur ČR a disponují tak rovněž rozpočtovým závazkem přijatým na úrovni vlády ČR k jejich financování, jsou ve svých mezinárodně-integračních aktivitách ze strany MŠMT velmi intenzivně podporovány. V nejbližším nadcházejícím období by se tak ČR měla stát členským státem právnických osob ERIC řídících následující evropské výzkumné infrastruktury:

 • CTA (Cherenkov Telescope Array),
 • DANUBIUS-RI (International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems),
 • INFRAFRONTIER (European Research Infrastructure for Phenotyping, Archiving and Distribution of Model Mammalian Genomes).


CCP – Český národní uzel INFRAFRONTIER (European Research Infrastructure for Phenotyping, Archiving and Distribution of Model Mammalian Genomes)