Hodnocení přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádá v 2. pol. roku 2021 další cyklus evaluace přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací – a to členství ČR v CERN, EMBC, EMBL, ESA, ESO, JINR a VKIFD. Předmětem hodnocení budou benefity vyplývající ze zapojení ČR do mezinárodních výzkumných infrastruktur, které jsou právně etablované jakožto mezinárodní organizace, ustavené podle mezinárodního práva veřejného, a kterých se ČR jako členský stát účastní. Monitorování přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací proběhne komplementárně k hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které MŠMT organizuje v 1. pol. roku 2021. Oba dva tyto hodnotící procesy jsou metodologicky postaveny na principu mezinárodního peer-review, kombinujícího hodnocení prováděné formou vzdálených recenzí s evaluací prováděnou  review panely složenými z vysoce renomovaných zahraničních odborníků.

CERN – Experiment ATLAS

Metodický rámec hodnocení

Hodnotící procedura se v první instanci zaměří na posouzení efektivity způsobu zapojení ČR do řídicích orgánů mezinárodních organizací a na kvalitu tvorby a naplňování národní strategie ČR pro zapojení do aktivit, které jsou mezinárodními organizacemi rozvíjeny. Co do samotných přínosů, evaluovány budou benefity vědeckého charakteru (tj. know-how a expertíza vzešlá z experimentů realizovaných za využití výzkumných infrastruktur mezinárodních organizací) a dále benefity charakteru technologického, resp. průmyslového a inovačního (tj. znalostní transfer; účast podniků z ČR na průmyslových zakázkách, jež jsou mezinárodními organizacemi vypisovány na dodávky technologických zařízení; zakládání start-up a spin-off podniků v ČR apod.). Monitorovány budou také přínosy k rozvoji lidských zdrojů (tj. zapojení českých studentů a vědců do vzdělávacích a školících aktivit rozvíjených mezinárodními organizacemi) a zaměstnanost českých manažerů, vědců, techniků, administrátorů a dalších odborných pracovníků v mezinárodních organizacích. V neposlední řadě se evaluace zaměří rovněž na posouzení komunikační strategie MŠMT vůči široké odborné a laické veřejnosti (tj. PR a marketing členství ČR v mezinárodních organizacích). Podrobným způsobem určuje všechna evaluační kritéria metodika hodnocení přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací (pdf).

ESA – Mise Solar Orbiter

Časový harmonogram evaluace

Hodnotící proces bude velmi intenzivně připravován po větší část 1. pol. roku 2021, kdy MŠMT v úzké spolupráci s mezinárodními organizacemi výzkumu, vývoje a inovací a jejich uživatelskými komunitami v ČR zkompletuje rozsáhlou dokumentaci pro evaluaci (pdf), zahrnující veškeré relevantní informace a data. Paralelně k tomu MŠMT ustaví mezinárodní hodnotící komisi složenou z předních zahraničních expertů detailně obeznámených s reáliemi mezinárodních organizací výzkumu, vývoje a inovací, kterých se ČR účastní. V průběhu podzimu 2021 proběhne série zasedání mezinárodní hodnotící komise, a to včetně interview vedených se zástupci MŠMT a českých uživatelských komunit mezinárodních organizací. Na konci roku 2021 bude připravena závěrečná hodnotící zpráva (pdf), která MŠMT poslouží jako vodítko pro přijetí opatření ke zvýšení efektivity zapojení ČR do mezinárodních organizací a maximalizaci benefitů těchto členství v nadcházejícím období.

ESO – Observatoř ALMA