Evropská konference pro molekulární biologii

Základní informace

Evropská konference pro molekulární biologii (EMBC) byla založena v roce 1969 a je mezivládní organizací, která aktuálně sdružuje 30 členských států převážně z EU a z některých sousedních zemí, přidruženými státy jsou Indie a Singapur. EMBC poskytuje prostřednictvím svého obecného programu rámec pro evropskou spolupráci v oblasti molekulární biologie a v úzce souvisejících oblastech výzkumu. Obecný program EMBC se zaměřuje především na poskytování školení, vzdělávacích a výzkumných stipendií a dále také na organizaci kurzů, seminářů a studijních setkání. Provádění obecného programu EMBC financují členské státy svými příspěvky, přičemž jeho implementace je svěřena EMBO (Evropská organizace pro molekulární biologii). Příspěvek ČR do EMBC představuje přibližně 1 % z celkového rozpočtu organizace a činí přibližně 230 tis. EUR ročně. Český příspěvek za účast ve speciálním projektu Instalačních grantů je poté dobrovolný a činí přibližně 270 tis. EUR ročně.

Obecný program EMBC

EMBC financuje základní výzkum prostřednictvím krátkodobých a dlouhodobých stipendií a dále programu Instalačních grantů, mezinárodních vědeckých setkání a praktických kurzů podle schváleného obecného programu EMBC. Zvláštní přínos pro ČR má přitom .

Dlouhodobá stipendia jsou dvouleté stáže nabízené vysoce kvalifikovaným vědcům v raných fázích jejich kariéry, tj. v rámci postgraduálního vzdělávání. Stipendium přitom umožňuje příjemci provádět výzkumný projekt ve špičkové laboratoři kdekoliv na světě. Výběr stipendistů je poté vysoce kompetitivní a nedílnou součástí stipendií je i přeshraniční mobilita. Klíčovými kritérii pro výběr stážistů jsou vysoce inovativní výzkumný projekt, nabídka místa ve špičkové hostitelské laboratoři a vynikající publikační činnost.

Krátkodobá stipendia jsou určena k podpoře výzkumné spolupráce. Udělují se na krátkodobé výzkumné pobyty v trvání od 1 týdne do 3 měsíců, přičemž umožňují získat přístup k vědeckým poznatkům, novým technologiím či specializovaným zařízením, jež nejsou k dispozici v jejich domovských laboratořích.

Program Instalačních grantů (Strategic Development Instalation Grants – SDIG) podporuje úsilí některých členských států – aktuálně Chorvatska, ČR, Estonska, Polska, Litvy, Portugalska a Turecka – přitáhnout zpět do svých vlastí talentované mladé vědce, a to tím, že jim umožní založení nezávislých výzkumných skupin a laboratoří v jejich domovských zemích. Úspěšní žadatelé obdrží 50.000 EURO ročně na dobu 3 až 5 let. Zásadní pro konečný úspěch EMBC Instalačního grantu je podpora instituce žadatele – cílem je zabezpečit dlouhodobou podporu výzkumné kariéry příjemce. Klíčovými kritérii pro výběr jsou vysoce inovativní výzkumný projekt, kompetitivní podpora ze strany hostitelské instituce a vynikající publikační činnost.

Další aktivity obecného programu EMBC představují program kurzů a program workshopů, jež se zaměřují na specifická vědecká témata a zprostředkují vědcům platformu ke konzultaci a sdílení poznatků. Praktické kurzy jsou zaměřeny na osvojení si nových technik a oslovují zejména studenty doktorských studijních programů a začínající výzkumné pracovníky.


EMBC – Evropská konference pro molekulární biologii

Zapojení ČR do EMBC

Míra úspěšnosti českých žadatelů o dlouhodobá i krátkodobá stipendia EMBC je na solidní úrovni, o něco vyšší je u stipendií krátkodobých.  Statistické údaje o EMBC a o míře zapojení jednotlivých členských států do obecného programu EMBC lze nalézt ve výročních zprávách EMBC a EMBO.

Aktuality