Evropská kosmická agentura

Základní informace

Cílem Evropské kosmické agentury (ESA) je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi členskými státy ESA v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a vývoj jejich kosmických aplikací s úmyslem jejich využití pro vědecké účely a pro funkční systémy kosmických aplikací. ESA sídlí v Paříži ve Francii. Byla založena v roce 1975 a v současnosti sdružuje 22 členských států. Nejvyšším orgánem ESA je Rada, ve které má každý členský stát jeden hlas. Rada ESA rozhoduje o podstatných otázkách směřování ESA. Každé 2 až 3 roky se poté schází zasedání Rady ESA na ministerské úrovni – na těchto zasedáních jsou přijímána strategická rozhodnutí o směřování ESA na nejbližší roky, dále je na nich rozhodováno i o základním rozpočtu ESA a členské státy ESA se zavazují rovněž k příspěvkům do volitelných programů ESA na jejich následující programová období. Roční rozpočet ESA činí přibližně 56,8 mld. EUR.

Zapojení ČR do ESA

V ČR je hlavní gescí za ESA pověřeno Ministerstvo dopravy (MD), které rovněž financuje programy ESA tzv. „blízké průmyslovým cílům“. MŠMT financuje programy a aktivity ESA z oblasti výzkumu a vývoje a věcně za ně i odpovídá. Veškeré vztahy ČR s ESA jsou přitom koordinovány ze strany MD. Příspěvek ČR na aktivity ESA spadající do oblastí výzkumu a vývoje financuje ze svého rozpočtu MŠMT v roční výši kolem 13 mil. EUR (dalších přibližně 46 mil. EUR hradí MD na aktivity tzv. „blízké průmyslovým cílům“).

Projekty k financování z Programu pro vývoj vědeckých přístrojů (PRODEX) posuzuje odborný poradní orgán MŠMT – Český výbor PRODEX.

Aktivity a programy ESA, které jsou kategorizovány jako aktivity výzkumu a vývoje

 • Povinné aktivity (Základní aktivity, Vědecký program)
 • Kosmodrom v Kourou (CSG)
 • Program pro experimenty v podmínkách mikrogravitace a robotický průzkum sluneční soustavy (E2P)
 • Program vědeckého pozorování Země (EOEP)
 • Program pro vývoj vědeckých přístrojů (PRODEX)
 • Program sledování situace v okolí Země (SSA)

Programy ESA z oblasti tzv. „blízké průmyslovým cílům“

 • Program vývoje telekomunikačních systémů
 • Program vývoje budoucích nosných raket
 • Program vývoje meteorologických systémů MetOP-SG a MTG
 • Program rozvoje evropských navigačních systémů
 • Program vývoje obecných technologií
 • Program budování vesmírné komponenty systému Copernicus
 • Future EO


ESA – Animace sondy JUICE 

Experimentální zařízení a spolupráce s ESA

ESA provozuje několik laboratoří a experimentálních zařízení, která jsou zaměřená na elektroniku, mechaniku, software či testování kvality materiálů. Tato zařízení jsou přístupná podnikům zapojeným do projektů ESA a stejně tak i externím zákazníkům. ESA podporuje rovněž transfer technologií, a to zejména ve smyslu využití kosmických technologií pro pozemní aplikace. Za tímto účelem také ESA, ve spolupráci se svými členskými státy, zřizuje podnikatelské inkubátory – od roku 2016 funguje takovýto inkubátor rovněž v Praze pod názvem ESA BIC Prague.

Většina aktivit ESA je realizována prostřednictvím kontraktů, ať už s výzkumnými organizacemi anebo s podniky. Standardní procedurou jsou otevřené veřejné tendry, avšak v některých případech mohou být tyto tendry omezeny na určitou skupinu zájemců (např. pro malé a střední podniky) nebo některou zemi. V některých případech je možné zakázku udělit i přímo bez soutěže. O zakázky se mohou ucházet pouze subjekty ze členských a spolupracujících států ESA.

ESA nabízí celou řadu možností stáží pro studenty, zejména v technických oborech. Program „Young Graduate Trainee“ je zaměřený na absolventy a nabízí jim možnost jednoročních stáží v ESA. Post-doc vědcům poté ESA nabízí možnost dvouletého výzkumného programu jak ve vědě, tak v technických oborech.


ESA – Vesmírné počasí

Aktuální příležitosti ve vědeckých kosmických misích ESA

ESA v současnosti v rámci svého Vědeckého programu připravuje množství misí k výzkumu kosmického prostoru. V přípravě jsou malé mise („S“), středně velké mise („M“), velké mise („L“) a tzv. příležitostné mise („Missions of Opportunity“), zaměřené na zapojení ESA do misí mezinárodních partnerů. Rozpočet středně velkých „M“ misí činí standardně 500 mil. EUR, velkých „L“ misí 1 mld. EUR a malých „S“ misí 50 mil. EUR (bez přístrojového vybavení).


ESA – Animace sondy Solar Orbiter