Aktuální příležitosti ve vědeckých kosmických misích ESA

Evropská kosmická agentura (ESA) v současnosti v rámci svého Vědeckého programu připravuje několik misí k výzkumu kosmického prostoru. V přípravě jsou malé mise („S“), středně velké mise („M“), velké mise („L“) a tzv. příležitostné mise (Missions of Opportunity), zaměřené na zapojení ESA do misí mezinárodních partnerů. Rozpočet středně velkých „M“ misí činí standardně 500 mil. EUR, velkých „L“ misí 1 mld. EUR a malých „S“ misí 50 mil. EUR (bez přístrojového vybavení). Zároveň se nabízí další formy účasti individuálních vědců či možnost využívat získaná data z misí v operační fázi či již ukončených misí.

Příležitosti pro výzkumné pracovníky z ČR

Účast na misích ESA je příležitostí i pro vědce z ČR. Podmínkou pro zapojení do konsorcia je zpravidla účast na přípravě přístrojového vybavení mise, popř. dalších nutných vědeckých zařízení (např. pozemní segment anebo software). Zapojení do projektů přístrojového vybavení je možné financovat z příspěvku ČR do programu ESA PRODEX.

Kromě účasti v přístrojovém konsorciu je příležitostí účast individuálních vědců prostřednictvím dedikovaných výzev vyhlašovaných ESA, zpravidla v podobě pozic hostujících vědců (Guest Investigator), interdisciplinárních vědců (Interdisciplinary Scientist) či ucházet se o pozorovací čas. V některých případech je prostřednictvím výzvy obsazován také určitý počet pozic ve vědeckém týmu mise (Science Working Team). I v těchto případech mají zapojení vědci exkluzivní přístup k získaným datům a nemusí čekat až na uplynutí doby k jejich zveřejnění. Následně po zveřejnění dat může kdokoli využít přístup k naměřeným datům či datovým produktům prostřednictvím otevřeného přístupu přes portál ESA Science Data Center.

Aktuálně připravované mise ESA

V současnosti je možností zapojit se do přístrojových konsorcií následujících misí:

EnVision je středně velká mise Vědeckého programu ESA „M5“ a navazuje na úspěšnou misi ESA Venus Express, která byla zaměřená primárně na atmosférický výzkum. Mise je připravována ve spolupráci s NASA a zaměří se zejména na povahu a současný stav geologické aktivity Venuše a její vztah k atmosféře.

ATHENA (Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics) je vlajkovou, velkou misí Vědeckého programu ESA „L2“, která je v současnosti ve studijní fázi. Jedná se o velkou rentgenovou observatoř, která by měla přispět k zodpovězení základních otázek astrofyziky a kosmologie studováním černých děr a hmoty v extrémních podmínkách, vzniku a vývoje galaxií, kup galaxií a velkých galaktických struktur a životního cyklu hmoty a energie. Observatoř má být vypuštěna v roce 2028.

LISA (Laser Interferometer Space Antenna) je připravovaná vlajková mise Vědeckého programu ESA, velká mise „L3“ a aktuálně se nachází ve studijní fázi. Má být složena z 3 sond vzdálených od sebe 2,5 milionů kilometrů, které budou propojeny laserovým paprskem a jejímž cílem je detekovat gravitační vlny z vesmíru. Mise LISA bude stavět na konceptu úspěšně ověřeném misí ESA LISA Pathfinder.

Comet Interceptor je první připravovanou misí rychlé “F” třídy. Mise má být vypuštěna společně s misí ARIEL v roce 2028. Jejím cílem je prozkoumat dosud neobjevenou kometu či jiný interstelární objekt, např. podobný objektu „Oumuamua“, který právě vstupuje do vnitřní sluneční soustavy.

Příležitostí je také zapojit se do připravovaných tzv. příležitostných misí (Missions of Opportunity), které ESA realizuje jako příspěvek do misí jiných agentur. V současnosti jsou připravovány mise XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, ve spolupráci s JAXA), Einstein Probe (ve spolupráci s Čínskou akademií věd), MMX (Martian  Moons Exploration, ve spolupráci s JAXA) nebo WFIRST (další vlajková loď NASA v oblasti astrofyziky).

Další podrobnosti k volitelnému programu ESA PRODEX je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vědecká účast

Kromě účasti v přístrojovém konsorciu je pro jednotlivce možné ucházet se zpravidla o různé pozice, které umožňují ovlivňovat směřování výzkumu mise a také zajišťují exkluzivní přístup k získaným datům:

  • Hostující vědci (Guest Investigator) jsou individuální vědci, kteří mají zájem o využití dat z jednoho či více přístrojů konkrétní mise v operační fázi. Jsou vybírání zpravidla po vypuštění mise na základě otevřené výzvy a spolupracují na specifických aktivitách Vědeckého týmu mise.
  • Interdisciplinární vědci (Interdisciplinary Scientists), od kterých se očekává, že svým víceoborovým zaměřením zvýší vědecký přínos mise. Z tohoto důvodu nemají být zaměřeni na konkrétní obor, na který je zaměřen daný vědecký přístroj umístěný na misi. Interdisciplinární vědci jsou rovněž vybíráni na základě výzvy ESA.
  • Kromě zástupců přístrojového konsorcia bývá určitý omezený počet pozic ve Vědeckém týmu mise (Science Working Team), který určuje vědecké směřování mise a dohlíží nad její přípravou, vybírán na základě výzev ESA, do kterých se mohou přihlašovat rovněž čeští vědci.
  • Pokud to charakter mise umožňuje, mohou se zájemci ucházet rovněž o vyhrazený Pozorovací čas, avšak cíle pozorování nesmí být zahrnuty v základním programu mise. Výzvy ESA na pozorovací čas jsou vyhlašovány nejdříve několik měsíců před vypuštěním mise. O pozorovací čas je možné se ucházet např. v rámci mise k výzkumu exoplanet CHEOPS, která byla vypuštěna dne 19. prosince 2019 a nyní zahajuje svou operační fázi.

Prostřednictvím ESA Science Data Center je pak komukoliv umožněn přístup k již zveřejněným datům a datovým produktům z misí Vědeckého programu ESA. ESA Science Data Center poskytuje služby a nástroje k přístupu a získání dat z misí ESA v oblastech astronomie, planetárního výzkumu a heliofyziky, jako jsou Gaia, Hubble Space Telescope, Cluster, Venus Express či ExoMars.

V případě dotazů k možnostem zapojení do misí Vědeckého programu ESA a programu ESA PRODEX kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který je rovněž zástupcem ČR ve Výboru pro vědecký program ESA.