Spojený ústav jaderných výzkumů

Základní informace

Spojený ústav jaderných výzkumů (JINR, v českém prostředí též SÚJV) je mezinárodní organizace výzkumu a vývoje, která se zabývá teoretickým i experimentálním výzkumem v oborech částicová a jaderná fyzika, fyzika pevných látek a radiobiologie. Sídlí v Dubně v Moskevské oblasti v Ruské federaci. JINR byl založen v roce 1956 a v současnosti sdružuje 18 členských států. Další země s JINR spolupracují na základě bilaterálních dohod. Nejvyšším orgánem JINR je Výbor zplnomocněných představitelů členských států (KPP), který zodpovídá za všechna důležitá rozhodnutí o činnostech JINR. Roční rozpočet JINR dosahuje výše 210 mil. USD ročně. Příspěvek ČR se pohybuje na úrovni necelých 6 mil. USD ročně, přičemž jeho úhradu zajišťuje ze svého rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Experimentální zařízení

Základními experimentálními zařízeními JINR jsou zejména Nuklotron – urychlovač lehkých a těžkých iontů, cyklotrony U-400 a U-400M určené k syntéze supertěžkých prvků a lehkých exotických jader a nedávno spuštěný DC280 v rámci SuperHeavy Element Factory (SHE-factory), pulsní neutronový reaktor IBR-2 a dále také urychlovač protonů Fázotron. Ve stádiu výstavby se nachází Bajkalský neutrinový teleskop (Baikal-GVD) a collider NICA. Významnou roli v JINR hraje rovněž výpočetní infrastruktura MICC se superpočítačem Govorun anebo vzdělávací program Univerzitního centra JINR. K experimentálnímu zařízení JINR mají přístup všichni výzkumní pracovníci zapojení do společných projektů JINR. Studentské programy jsou otevřeny všem zájemcům. Data získaná z experimentů JINR jsou k dispozici výzkumným pracovníkům, kteří je získali.


JINR – Sídlo v ruské Dubně 

Pracovní příležitosti a stáže

Zaměstnání v JINR je možné na základě vyslání pracovníka zplnomocněným představitelem členské země. Pracovní smlouva je uzavírána na dobu určitou, ale za jistých okolností může být prodlužována. Ve zcela výjimečných případech je možné i přímé zaměstnání ze strany vedení JINR. Kromě toho JINR nabízí i možnosti stáží pro studenty nebo účast na letním studijním programu.

Průmyslové zakázky

JINR každoročně vypisuje množství veřejných zakázek, o které se mohou ucházet také české podniky. Informace o vypsaných zakázkách JINR zprostředkovává agentura CzechTrade, Technologické centrum Akademie věd ČR – pan Ing. Jiří Janošec, Ph.D., zástupce vedoucího oddělení rozvoje podnikání, a dále rovněž zástupce České vakuové společnosti Pavel Hedbávný.


JINR – Vizualizace komplexu NICA

Zapojení ČR do JINR

Členské státy JINR mají ustavena schémata podpory společných výzkumných projektů, jimiž jsou granty zplnomocněného představitele a Projekty 3+3. Realizované projekty jsou poté financovány z příspěvku daného členského státu do rozpočtu JINR. Za členství ČR v JINR zodpovídá MŠMT, které rovněž hradí členský poplatek ČR do JINR. Jako svůj poradní a koordinační orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ustavilo Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů, který je složen ze zástupců výzkumných organizací ČR zapojených do spolupráce s JINR a zástupců relevantních ministerstev (MF, MPO, MZV).


JINR – Banner