MŠMT pokračuje ve financování kosmického výzkumu a vývoje v rámci ESA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pokračuje ve financování programů Evropské kosmické agentury (ESA) v oblastech výzkumu a vývoje s příspěvkem ve výši až 360 mil. Kč ročně. MŠMT se k dalšímu financování zavázalo při příležitosti zasedání Rady ESA na ministerské úrovni CM22, které se uskutečnilo ve dnech 22.– 23. listopadu 2022 v Paříži.

Příspěvek MŠMT na Vědecký program a Základní aktivity ESA postupně vzroste z 9,4 mil. EUR v roce 2022 až k 10,8 mil. EUR v roce 2025. Postupné navyšování je v zájmu umožnit v současném prostředí vysoké inflace přípravu vědeckých misí ESA v plánované frekvenci. České výzkumné instituce a podniky se v současnosti zapojují např. do misí Solar Orbiter, JUICE, ATHENA, PLATO, Comet Interceptor, eXTP anebo ARIEL.

MŠMT taktéž prodloužilo svůj závazek přispívat do programu PRODEX určeného na vývoj vědeckých přístrojů k výzkumu kosmu ve výši 2,3 mil. EUR ročně až do roku 2028. Účast ČR v programu PRODEX umožňuje českým výzkumným pracovištím zapojovat se ve spolupráci s podniky do špičkových vědeckých projektů s využitím nejnáročnějších technologií, které dále pomáhají rozvoji českého kosmického průmyslu.

MŠMT bude dále přispívat i na provoz Kosmického centra v Guyaně, tj. kritické infrastruktury umožňující Evropě nezávislost v přístupu do vesmíru, ve výši kolem 0,8 mil. EUR ročně. Dále bude MŠMT financovat účast ČR v programu Space Safety zaměřeném na vývoj evropského systému kosmického zabezpečení, ve kterém bude možné využívat poznatky ze základního výzkumu v oborech sluneční fyziky, výzkumu blízko-zemních objektů anebo technologií pro sledování kosmické tříště. Příspěvek MŠMT umožní i zapojení ČR do přípravy mise VIGIL zaměřené na operativní sledování kosmického počasí. Účelem služby je snižovat náklady na bezpečnost zejména kosmické infrastruktury v okolí planety Země. Příspěvek MŠMT do tohoto programu bude činit celkem 1,5 mil. EUR.

Cílem ESA je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi evropskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a jejich kosmických aplikací s úmyslem jejich využití pro vědecké účely a pro funkční systémy kosmických aplikací. ESA vznikla v roce 1975. ČR je její členskou zemí od roku 2008.

Koordinací spolupráce ČR s ESA je pověřeno Ministerstvo dopravy, které financuje další programy ESA tzv. blízké průmyslovým cílům, a to v souhrnné výši cca 1,2 mld. Kč ročně. Programy ESA v oblastech výzkumu a vývoje financuje MŠMT, které za ně i věcně odpovídá.

Ministerská rada ESA CM22 (zdroj: ESA)