Energetika2

Zcela stěžejním cílem výzkumu, vývoje a inovací realizovaných v ČR a v Evropě v oblasti energetiky je zajištění udržitelné, bezpečné, konkurenceschopné a cenově dostupné energie. V roce 2007 Evropská komise vydala sdělení k tzv. „SET Plan“ (Strategic Energy Technology Plan), který zdůrazňuje nutnost vývoje technologií v oblasti energetiky s jasně definovanými cíli pro rok 2020 – 20% redukce emisí skleníkových plynů, 20% podíl obnovitelných zdrojů energie a 20% snížení spotřeby energie zvýšením účinnosti jejího využití. Do roku 2050 se tento Evropský strategický plán pro energetické technologie zaměří na omezení změny klimatu (globální oteplení pod 2°C), a to zejména prostřednictvím snížení emise skleníkových plynů o 80 % až 95 %. Cílem SET Plan je rovněž snížení nákladů na výrobu energie s nízkou uhlíkovou stopou a dále také přeměna energetického průmyslu v kontextu nízkouhlíkových energetických technologií. Výše uvedené cíle do roku 2050 představují pro ČR veliké výzvy v oblasti snížení energetické náročnosti a zvýšení odolnosti elektrické rozvodné sítě. Výzkum, vývoj a inovace prováděné za využití nejmodernějších velkých výzkumných infrastruktur by proto měly přispět k jejich úspěšnému adresování.

 

CATPRO COMPASS ENREGAT  JHR-CZ Reactors LVR-15 and LR-0 WCZV