Výzkumní stakeholdeři debatovali nad budoucností velkých výzkumných infrastruktur ČR

V úterý dne 15. února 2022 hostila Masarykova univerzita (MUNI) ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) již 5. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR. Tato každoroční konference a její organizátor, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nabízí výzkumným stakeholderům v ČR unikátní příležitost diskutovat o těch nejaktuálnějších otázkách agendy velkých výzkumných infrastruktur. Z důvodu i nadále přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace způsobené šířením coronaviru SARS-CoV-2 a nemoci Covid-19, resp. restriktivních opatření tím vyvolaných, musela být konference uspořádána ve virtuálním prostředí. I přesto se jí zúčastnilo přes 300 registrovaných účastníků, kteří sledovali přímý přenos vysílaný ze studia na Masarykově univerzitě. Program konference zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík, který představil návrh MŠMT na podporu velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků v období nadcházejícího víceletého finančního rámce 2023–2029. Úvodem vystoupil také rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a ministryně Helena Langšádlová, reprezentující nově ustavený úřad pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR.

 “Vysoká kvalitativní úroveň českých velkých výzkumných infrastruktur a jejich socioekonomické přínosy a dopady musí být adekvátně reflektovány také v jejich veřejném financování. Musíme přijmout taková opatření, která zabezpečí postavení velkých výzkumných infrastruktur ČR, a i ČR jako celku, v Evropském výzkumném prostoru a v konsorciích evropských výzkumných infrastruktur. Předsednictví ČR v Radě EU se v 2. pol. roku 2022 zaměří na výzkumné infrastruktury jako na jednu ze svých stěžejních priorit s tím, že ambicí bude přijmout Závěry Rady EU k výzkumným infrastrukturám. ČR bude také hostit další ročník mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám ʻICRI 2022ʼ. Této konference se zúčastní stovky výzkumně-infrastrukturních stakeholderů z celého světa. V průběhu konference bude přitom přijata tzv. Brněnská deklarace k výzkumným infrastrukturám, vyzývající k budování celosvětového integrovaného ekosystému výzkumných infrastruktur. Čeští vědci a politici by proto měli budoucímu rozvoji velkých výzkumných infrastruktur věnovat náležitou pozornost,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.    

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík

Monitorování velkých výzkumných infrastruktur v roce 2021

V průběhu dopolední části programu konference byly nejprve představeny výstupy mezinárodní peer-review evaluace velkých výzkumných infrastruktur ČR, kterou provedlo MŠMT v roce 2021. Následně byly Technologickým centrem AVČR prezentovány rovněž výsledky pilotní analýzy socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur (.zip soubor), provedené na základě informací dostupných za léta 2016–2020. Vypracování této analýzy bylo financováno MŠMT, přičemž v nadcházejícím období se počítá mj. i s přípravou komplexní metodiky ke sledování socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur v dlouhodobých časových horizontech. Programový blok následně uzavřeli provozovatelé vybraných velkých výzkumných infrastruktur, kteří seznámili obecenstvo s případovými studiemi, jak úzce velké výzkumné infrastruktury spolupracují s průmyslem, jak intenzivně se podílí na krizovém managementu pandemie coronaviru SARS-CoV-2, jak zásadně přispívají k vývoji léčiv proti onemocnění Covid-19, a jak sbírají data o socioekonomických dopadech pandemie na společnost.

Masarykova univerzita (MUNI)

Financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků v letech 2023–2029

V návaznosti na mezinárodní peer-review hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR a provedení analýzy jejich socioekonomických přínosů a dopadů bude letos vláda ČR přijímat nový víceletý finanční rámec podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR pro období po roce 2022. MŠMT předloží návrh na financování velkých výzkumných infrastruktur poté, co vláda ČR schválí výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2023 a jejich střednědobý výhled na léta 2024–2025. Je přitom velmi důležité, aby rozpočtová alokace k financování velkých výzkumných infrastruktur byla dostatečná, co do své výše, měla prorůstový charakter a reflektovala tak inflační vývoj, a byla také předvídatelná a umožnila tak velkým výzkumným infrastrukturám dlouhodobé finanční plánování, co do provozu zařízení, poskytování služeb, plánování investičního rozvoje a zapojení se do mezinárodních výzkumně-infrastrukturních partnerství.

Středoevropský technologický institut (CEITEC)

Evropské výzkumné infrastruktury koordinované ČR

Na úvod odpolední části programu konference byli účastníci informováni o aktuálním stavu realizace projektů evropských výzkumných infrastruktur ELI (Extreme Light Infrastructure) a EIRENE (European Environmental Exposure Assessment Network), které jsou koordinovány výzkumnými infrastrukturami ČR. Oba dva projekty jsou zařazeny na nejnovější aktualizaci Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury z roku 2021, která obsahuje celkem 41 úspěšně implementovaných projektů evropských výzkumných infrastruktur – tzv. ESFRI Landmarks (z nich 25, jichž je účastna ČR), a celkem 22 tzv. ESFRI Projektů (z nich 7, kterých se účastní ČR).

Extreme Light Infrastructure (ELI) – ELI Beamlines

ČR se připravuje na implementaci iniciativy EOSC

Program konference byl zakončen „odečtem“ příprav na implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR. Vybudování komplexní, integrované a interoperabilní datové infrastruktury pro zpracování, ukládání, sdílení a výměnu vědeckých dat – v souladu s tzv. FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability) principy – bude podpořeno ze zdrojů Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), jehož prostřednictvím bude ČR čerpat prostředky politiky soudržnosti EU. Vědečtí stakeholdeři ČR proto mobilizují svou expertízu a kapacity k budování centrálních a vědně-oborových repositářů české národní datové infrastruktury. Jejich koordinace probíhá pod organizační záštitou e-infrastruktury e-INFRA CZ a Národní technické knihovny, přičemž výzvy k předkládání návrhů projektů do OP JAK budou vyhlášeny již letos v návaznosti na schválení OP JAK ze strany Evropské komise.

European Environmental Exposure Assessment Network (EIRENE) – RECETOX Research Infrastructure


Záznam přímého přenosu z konference je dostupný na YouTube kanálu Masarykovy univerzity.

Výzkumné infrastruktury tvoří páteřní infrastrukturní síť zařízení pro provádění špičkového základního a aplikovaného výzkumu, posouvajícího hranice lidského poznání za dosud známé horizonty. Jsou taktéž platformou pro vývoj těch nejvyspělejších technologií, vykazujících potenciál k uplatnění v inovativních řešeních s vysokou přidanou hodnotou. Výzkumné infrastruktury mají proto i významné přesahy mimo sektorovou oblast vědy a přináší znalostní a technologické předpoklady pro řešení socioekonomických výzev stěžejní relevance. Svým zapojením do krizového managementu pandemie coronaviru SARS-CoV-2, resp. onemocnění Covid-19, prokázaly výzkumné infrastruktury svou nezpochybnitelnou roli nedílné součásti kritické infrastruktury státu, jejíž připravenost ovlivňuje mj. schopnost společnosti reagovat na jakékoliv krizové scénáře žádající si znalostní řešení. Výzkumné infrastruktury proto představují vysoce strategickou investici, jež v konečném důsledku mj. přispívá nebo i přímo determinuje makro-regionální rozvoj. Poskytováním své expertízy, přístrojového vybavení, vědeckých dat a souvisejících služeb na bázi politiky otevřeného přístupu jsou výzkumné infrastruktury vlajkovou iniciativu politiky otevřené vědy.

Prezentace přednášejících

Radim Boháček

Petr Březina

Marián Hajdúch

Jan Hajič

Jana Klánová

Lukáš Levák

Luděk Matyska

Michal Pazour,Inka Vaverková

Sylvie Samková

Radislav Sedláček

Fotogalerie