ČR zakládajícím členem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury AnaEE ERIC

Dne 22. února 2022 přijala Evropská komise rozhodnutí o ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury AnaEE ERIC, která bude řídit evropskou výzkumnou infrastrukturu  AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems). Konsorcium ERIC (European Research Infrastructure Consortium) představuje právnickou osobu ustavovanou na základě právního rámce EU, jenž byl specificky vytvořen pro organizaci činností evropských výzkumných infrastruktur. Projekt konsorcia evropské výzkumné infrastruktury AnaEE ERIC sdružuje celkem 7 evropských států. Jedná se o Francii, ČR, Dánsko, Itálii, Finsko, Bulharsko, Belgii a mezinárodní organizaci  CIHEAM IAMB (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies). Statutární sídlo konsorcia AnaEE ERIC se bude nacházet ve Francie v areálu výzkumného střediska CNRS  (Centre National de la Recherche Scientifique) nedaleko Paříže. ČR je do konsorcia zapojena prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a českého národního uzlu CzeCOS, provozovaného Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Konsorcium AnaEE ERIC je v pořadí již 16. právnickou osobou ERIC, do které se ČR zapojuje jako členský stát.

Statutární sídlo konsorcia AnaEE ERIC v areálu kampusu CNRS v Gif-sur-Yvette

Evropská výzkumná infrastruktura AnaEE

Evropská výzkumná infrastruktura AnaEE poskytuje nástroje pro experimentální studium evropských terestrických a vodních ekosystémů. Mezi stěžejní ambice AnaEE náleží pochopení komplexního vlivu různých faktorů, jež se podílejí na globálních změnách. Za tímto účelem bude konsorcium AnaEE ERIC vyvíjet technologie a know-how v oblastech věd o ekosystémech, vytvářet strategie pro adaptaci a zmírňování nepříznivých vlivů klimatické změny na produkci potravin, a podílet se tak i na podpoře evropské bio-ekonomiky. Zúčastněné vědecké stanice nabízejí výzkumným pracovníkům podmínky pro pozorování metodami in natura a in vitro.

Evropská výzkumná infrastruktura AnaEE je charakteristická pro svá zařízení, kterými dokáže simulovat širokou škálu environmentálních změn, jakými jsou změny ve využívání půdy, znečištění, biologická invaze, zvyšování koncentrací skleníkových plynů anebo nenadálý výskyt sucha. To jí umožňuje testovat dopady změn klimatu na ekosystémy, ať už se jedná o produkci potravin a jejich kvalitu, či o produkci obnovitelných zdrojů energie, udržení vody v krajině, zajištění zdrojů pitné vody, neprodukční funkce zahrnující ochranu biodiverzity, chladící funkce v krajině anebo úlohu ekosystémů při snižování emisí skleníkových plynů formou ukládání uhlíku. Experimenty realizované pomocí expertízy AnaEE umožní predikovat dopady na ekosystémy s předstihem až několika desetiletí a tím i zahájit účinnou adaptaci v okamžiku, kdy je ještě možná.

Logo evropské výzkumné infrastruktury AnaEE

Česká účast v evropské výzkumné infrastruktuře AnaEE

Evropská výzkumná infrastruktura AnaEE byla zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury v roce 2010. ČR se jí účastní prostřednictvím národního uzlu, jímž je velká výzkumná infrastruktura CzeCOS, zařazená v Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016–2022. CzeCOS je distribuovanou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na výzkum globální změny v atmosféře, jakož i v nejdůležitějších ekosystémech střední Evropy, jimiž jsou lesy, agroekosystémy, louky, pastviny či mokřady. Její hostitelskou institucí je CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

CzeCOS poskytuje širokému spektru svých uživatelů jedinečné zázemí, např. růstové komory, open-top komory, experimentální stanice anebo bioreaktory pro impaktové studie účinků globální změny na terestrické a vodní ekosystémy. Ekosystémové stanice CzeCOS jsou využívány pro účely měření emisí skleníkových plynů a výzkum toků skleníkových plynů a energie v terestrických ekosystémech, včetně vyhodnocení vlivů měnících se podmínek prostředí. K výzkumu dálkových toků skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší slouží poté atmosférická stanice CzeCOS. Pro dálkový průzkum Země, využitelný pro vyhodnocení prostorové variability účinků globální změny na terestrické a vodní ekosystémy a výzkum cyklu uhlíku a dalších biogeochemických cyklů ve vyšším prostorovém měřítku, slouží letecká laboratoř CzeCOS, využívající laserové skenování (lidar) a hyperspektrální a termální senzory.

Velká výzkumná infrastruktura CzeCOS – růstové komory (fytotrony)

První konference konsorcia AnaEE ERIC proběhne v Praze

Ve dnech 27. až 30. června 2022 proběhne v Praze první konference konsorcia AnaEE ERIC na téma „Ekosystémové služby pod tlakem: úloha experimentů“. Konference je pořádána v úzké spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách evropské výzkumné infrastruktury AnaEE a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Poster konference AnaEE 2022

Česká účast v konsorciích evropských environmentálních výzkumných infrastruktur

ČR se již jako členský stát účastní konsorcia ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System) a jako designovaný zakládající členský stát se zapojuje i do příprav konsorcií, jež mají řídit evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure),  DANUBIUS-RI (International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems) a  eLTER-RI (Long-Term Ecosystem Research). Svojí účastí v konsorciu AnaEE ERIC potvrzuje ČR své čelní postavení v environmentálních vědách v Evropském výzkumném prostoru.

Velká výzkumná infrastruktura CzeCOS – experimentální pracoviště ekofyziologie rostlin Domanínek