Žádost o ustavení konsorcia ACTRIS ERIC předložena Evropské komisi

Dne 30. září 2021 byla Finskem z pozice designovaného hostitelského státu statutárního sídla konsorcia ACTRIS ERIC předložena a Evropské komisi adresovaná tzv. step 2 aplikace o ustanovení ACTRIS ERIC. Mise konsorcia ACTRIS ERIC bude spočívat v řízení evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure). Evropská komise nyní žádost a návrh stanov ACTRIS ERIC přezkoumá a v časovém horizontu do 6 kalendářních měsíců by měla právnickou osobu ACTRIS ERIC ustavit. Konsorcium ACTRIS ERIC umožní svým členům řídit dílčí národní pilíře evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS na společné bázi a prezentovat je jejich uživatelské komunitě jako integrovanou mezinárodní organizaci. ČR se k žádosti o ustavení konsorcia ACTRIS ERIC připojila jako jeden z celkem 13 zakladatelských členských států společně s Belgií, Bulharskem, Dánskem, Finskem, Francií, Kyprem, Itálií, Německem, Norskem, Rakouskem, Rumunskem a Švýcarskem.

ACTRIS-CZ: 250 m vysoký atmosférický stožár v Košeticích

Evropská síť environmentálních monitorovacích stanic

Podstatou evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS je koordinovaná síť stanic pro environmentální monitoring, nabízející otevřený přístup pro vědecké pracovníky z celého světa. ČR v této síti zastupuje velká výzkumná infrastruktura ACTRIS-CZ a zařízení NAOK (Národní atmosférická observatoř Košetice). Stěžejní oblasti činností evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS zahrnují pozorování atmosférických aerosolů, oblaků, reaktivních plynů a zkoumání jejich interakcí. Jedinečnost ACTRIS spočívá zejména v harmonizovaném monitoringu, jehož výsledky umožňují špičkový výzkum, pokrývající jak tematiku změny klimatu, tak i kvality ovzduší nebo dálkového přenosu škodlivin. ACTRIS poskytuje přesné údaje, služby a postupy týkající se 4D variability oblaků, krátkodobých atmosférických složek nebo fyzikálních, optických a chemických vlastností aerosolů. ACTRIS generovaná data a technologické postupy ACTRIS pro nakládání s nimi pak zlepšují schopnosti analýzy, pochopení a předpovídání vývoje atmosférického prostředí v Evropě. Evropská výzkumná infrastruktura ACTRIS je využívaná širokou komunitou uživatelů zabývajících se pozorováním, experimenty, modely, satelitními daty, analýzami anebo předpovědními systémy. ACTRIS nabízí přístup k pokročilým technologickým platformám pro výzkum atmosférických procesů v oblastech změny klimatu a kvality ovzduší. Evropská výzkumná infrastruktura ACTRIS byla zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury v roce 2016 a její český národní uzel ACTRIS-CZ je zařazen na Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur ČR.

ACTRIS-CZ: 250 m vysoký atmosférický stožár v Košeticích

ACTRIS-CZ: příspěvek ČR k evropské výzkumné infrastruktuře ACTRIS

ČR se řadí mezi první pětici států, ve kterých projekt evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS získal podporu na národní úrovni. Český národní uzel evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS představuje velká výzkumná infrastruktura ACTRIS-CZ. Jejím koordinátorem je Český hydrometeorologický ústav; kooperujícími partnery Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i, Masarykova univerzita prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury RECETOX a Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. ACTRIS-CZ je unikátní platformou pro monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni, zahrnující zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry. Zaměřuje se na vznik atmosférických aerosolů společně s jejich potencionálními vlivy na klima a kvalitu ovzduší. Data Národní atmosférické observatoře Košetice představují jedinečný a komplexní soubor, jenž slouží pro mezinárodní vědeckou komunitu jakožto reprezentativní středoevropský vzorek datových souborů pro atmosférický výzkum. ACTRIS-CZ nabízí svým uživatelům přístup k přístrojovému vybavení NAOK a na vyžádání poskytuje také výsledky svých měření a další produkty. ACTRIS-CZ disponuje technickým personálem specializovaným na monitoring kvality ovzduší a výzkumnými pracovníky s expertízou v oblastech validace, hodnocení a multidisciplinární interpretce získaných dat.

ACTRIS-CZ: Národní atmosférická observatoř Košetice