Oslavy desetiletého výročí projektů laserových center ELI Beamlines a HiLASE

Dne 13. října 2021 se v Dolních Břežanech uskutečnily oslavy desetiletého výročí projektů laserových vědeckých laboratoří ELI Beamlines a HiLASE. Výročního setkání konaného v prostorách atria výzkumné infrastruktury ELI Beamlines se zúčastnili přední čeští a mezinárodní stakeholdeři, přičemž svou zdravicí přispěl i držitel Nobelovy ceny Gerard Mourou. Do panelové diskuze, během které účastníci debatovali milníky budoucího rozvoje obou dvou výzkumných center, se zapojili mj. Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR; Allen Weeks, generální ředitel ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure European Research Infrastructure Consortium); Caterina Petrillo, předsedkyně valného shromáždění ELI ERIC; nebo John Collier, předseda mezinárodního vědeckého a technického poradního výboru ELI ERIC. Slavnostní akce proběhla při příležitosti 2. zasedání valného shromáždění ELI ERIC, jež je nejvyšším správním orgánem mezinárodního konsorcia ELI ERIC.

Oslavy desetiletého výročí projektů ELI Beamlines a HiLASE

Na cestě k vědeckým a technologickým úspěchům

Realizace projektů laserových výzkumných center ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy představuje nejen významný milník na cestě vědeckého a technologického pokroku v ČR a v Evropě, ale také pozoruhodný úspěch politiky soudržnosti EU, z jejíchž fondů byla výstavba obou dvou vědeckých laboratoří financována a jejímž cílem je snižovat rozdíly ve výzkumné a inovační výkonnosti mezi členy EU. V uplynulé dekádě se naše pozornost soustředila zejména na zdárné dokončení konstrukční fáze ELI Beamlines a HiLASE. V nadcházejícím desetiletí musí obě dvě laserová střediska beze zbytku naplnit již i své vědecké a technologické cíle. Tyto představuje provádění nejnáročnějších vědeckých experimentů při interakci světla s hmotou, uplatnění nově nabytých poznatků při vývoji nejpokročilejších laserových technologií a využití nových technologických postupů v průmyslových aplikacích,“ uvedl během diskuze náměstek Pavel Doleček.

Výzkumná infrastruktura ELI Beamlines

ELI Beamlines a HiLASE příklady dobré praxe politiky soudržnosti EU

Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE byla v Dolních Břežanech vybudována Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. za využití prostředků dotační podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která byla poskytnuta z Evropských strukturálních a investičních fondů. Zatímco projekt laserového centra HiLASE byl plně realizován již z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, 2007–2013), výstavba výzkumné infrastruktury ELI Beamlines byla dokončena až v průběhu nadcházejícího období za využití zdrojů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV, 2014–2020). Roku 2021 bylo poté ustaveno rovněž konsorcium evropské výzkumné infrastruktury ELI ERIC, jehož misí je řídit činnosti pilířů výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v ČR a ELI Attosecond Light Pulse Source v Maďarsku a poskytovat celosvětové uživatelské komunitě otevřený přístup ke zdrojům výzkumných infrastruktur ELI.

Výzkumně-vývojové centrum HiLASE