Velké výzkumné infrastruktury

Velké výzkumné infrastruktury nabízejí unikátní služby pro vědu, výzkum a inovace jako zařízení, zdroje, služby. Většinou se jedná o zařízení nebo služby, jejichž finanční nároky přesahují možnosti jedné instituce.

„výzkumnou infrastrukturou“ se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu v příslušných oborech, zahrnující vědecké vybavení a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a komunikačních technologií… Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů)….
definice EU, bod 91

Současný špičkový výzkum je závislý na technologiích, které bývají velmi finančně i organizačně náročné a nelze koncentrovat veškeré vybavení v rámci jednoho výzkumného projektu. Proto je sdílení a zpřístupňování zařízení, zdrojů a služeb velkých výzkumných infrastruktur důležité  na zajištění a udržení úrovně vědeckých projektů.

Většina výstupů je zpřístupňována v režimu volného přístupu (tzv. open access). Vědci, studenti, příp. firmy v rámci inovací mohou využívat přiděleného času nebo kapacity zařízení při splnění stanovených podmínek. Odborná veřejnost má k dispozici výsledky měření, přístup do slovníků. Pro studenty jsou organizována školení nebo příležitosti v rámci phd studia.

Významným přínosem velkých výzkumných infrastruktur je jejich zapojení do mezinárodního prostoru a tím otevírají české vědě další zdroje, služby, které nejsou dostupné v jejich domovské instituci či dokonce na úrovni státu.

Zařazení do velkých výzkumných infrastruktur

Cestovni mapa velkych vyzkumnych infrastruktur CR
Všechny velké výzkumné infrastruktury ČR jsou zařazeny do tzv. Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, které zpracovává MŠMT. Cílem je integrovat výzkumné infrastruktury na národní úrovni a tím zefektivnit jejich využívání, financování a rozvoj. Jako poradní orgán byla ustanovena Rada pro velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace

Cestovní mapa velkých infrastruktur  strategický model pojetí agendy podpory velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v období nadcházejícího víceletého rámce 2016-2022

Hodnocení velkých infrastruktur – pravidelná re-evaluace činnosti velkých infrastruktur, více na webu MŠMT

 

Zapojení výzkumných infrastruktur do evropského prostoru

Velké výzkumné infrastruktury ČR jsou v úzkém kontaktu s ostatními panevropskými infrastrukturami jako partneři, členové systémů, spoluprací na vědeckých projektech.  Pro rozvoj a financování výzkumných infrastruktur jsou důležité následující uskupení a dokumenty:

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (European Strategy Forum on Research Infrastructures)  – sdružuje členské státy EU a definuje priority pro implementaci výzkumných infrastruktur panevropského charakteru a významu.

Cestovní mapa ESFRI (aktualizace  v letech 2008, 2010 a 2016) – přehled velkých evropských infrastruktur v EU. esfri_roadmap_2016

e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group) – expertní fórum věnované problematice evropských výzkumných infrastruktur provozovaných v informačních a komunikačních technologiích.

ERIC (European Research Infrastructure Consortium) – konsorcium evropských výzkumných infrastruktur umožňuje různorodé a zejména plně flexibilní modely řízení panevropských výzkumných infrastruktur

 

Členství ČR

Nedílnou součástí podpory velkých výzkumných infrastruktur je  integrace do evropských infrastruktur a konsorcií na úrovni členství státu:

  • BBMRI (Bio-banking and Bio-molecular Resources Research Infrastructure);
  • CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium);
  • CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure);
  • EATRIS (European Infrastructure for Transitional Medicine);
  • ESS (European Spallation Source);
  • ESS Survey (European Social Survey);
  • ICOS (Integrated Carbon Observation System);
  • SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).