Žádost o ustavení konsorcia DANUBIUS-ERIC byla předložena Evropské komisi

Dne 29. března 2024 Rumunsko, z pozice designované hostitelské země statutárního sídla budoucího DANUBIUS-ERIC (International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems), předložilo
a adresovalo Evropské komisi tzv. step 2 aplikace o ustanovení DANUBIUS-ERIC. V návaznosti na předložení Evropská komise přezkoumá žádost a předložený návrh stanov. V časovém horizontu do
6 kalendářních měsíců pak je možné očekávat rozhodnutí o vzniku konsorcia DANUBIUS-ERIC. Konsorcium umožní svým členům koordinovat činnost dílčích národních komponent v rámci integrované mezinárodní organizace, evropské výzkumné infrastruktury DANUBIUS. ČR je, společně s Bulharskem, Irskem, Itálií, Moldavskem, Nizozemskem, Portugalskem, Rumunskem, Řeckem, Spojeným královstvím, Španělskem a Ukrajinou, jedním ze zakladatelských členů konsorcia.

DANUBIUS-RI: Pohled do areálu budoucího centrálního HUBu v rumunském Murighiolu (Media Gallery – DANUBIUS-PP)

Evropská výzkumná infrastruktura DANUBIUS

Posláním DANUBIUS-ERIC je umožnit excelentní výzkum v rámci systému řeka-moře, nabídnout nejmodernější výzkumnou infrastrukturu a poskytnout integrované znalosti potřebné pro udržitelný vývoj a ochranu vodních ekosystémů. Formální podstatou evropské výzkumné infrastruktury DANUBIUS je koordinovaná síť vědeckých pracovišť, rozmístěných po Evropě. Řídící funkci bude naplňovat HUB umístěný v rumunském Murighiolu nedaleko delty Dunaje. Mezi další významné části výzkumné infrastruktury patří Technology Transfer Office, jehož funkčnost zajišťuje University College v irském Corku a datové centrum sídlící v Bukurešti. Funkci odborných středisek poskytujících zařízení a služby, ukládání dat a jejich zpřístupnění, přístup k experimentálním zařízením a zařízením pro měření bude naplňovat soubor uzlů. Např. analytický uzel, který bude funkční v rámci centrálního HUBu v Murighiolu, či observační uzel provozovaný Marine Laboratory (PML) v jihoanglickém Plymouthu. V neposlední řadě bude struktura DANUBIUS-ERIC tvořena tzv. Supersites. Pod tímto označením se rozumí lokality s významným vědeckým potenciálem, sloužící jako ohnisko pozorování, komplexního výzkumu a modelování systémů řeka-moře. Jedno ze Supersites, nesoucí název Hydrological Nexus of Central Europe, bude umístěno i na území České republiky.

Cílem aktivit DANUBIUS-ERIC je dosáhnout zdravých říčních a mořských systémů a podpořit jejich udržitelné využívání, tak aby lidská společnost mohla do roku 2050 žít v rámci udržitelných ekologických limitů planety Země.

DANUBIUS-RI: Ústí řeky Nestos v rámci řeckého Supersite Nestos (Media Gallery – DANUBIUS-PP)

Česká účast v rámci DANUBIUS-ERIC

Česká republika se stala jednou z prvních zemí, kde získal projekt evropské výzkumné infrastruktury DANUBIUS oficiální podporu. Českými partnery podílejícími se na vzniku a fungování budoucí evropské výzkumné infrastruktury DANUBIUS jsou velká výzkumná infrastruktura CzeCOS, jejímž koordinátorem je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury CENAKVA. Jak CzeCOS, tak CENAKVA nabízejí kapacity pro excelentní výzkum povodí evropských toků, využitelné v rámci českého Supersite Hydrological Nexus of Central Europe. Unikátní role českého Supersite je dána polohou České republiky jako pramenné oblasti několika významných evropských toků. Česká strana se tak v rámci
DANUBIUS-ERIC bude podílet na aktivitách s cílem podpořit špičkový světový interdisciplinární výzkum
a inovace v oblasti sladkovodního výzkumu.