Konsorcium CTAO ERIC o krok blíže k ustavení

Dne 31. května 2022 předložila Itálie, jako hostitelská země statutárního sídla budoucího CTAO ERIC (Cherenkov Telescope Array Observatory – European Research Infrastructure Consortium), Evropské komisi tzv. step 2 aplikaci o ustavení konsorcia CTAO ERIC. Završil se tak 3 roky trvající proces přípravy a finalizace příslušné dokumentace od podání tzv. step 1 aplikace v březnu 2019. Vznikající konsorcium CTAO ERIC bylo již představeno během jednání ERIC Committee dne 27. června 2022 a v nejbližší době bude zahájena schvalovací procedura Evropské komise, jejímž výsledkem bude v časovém horizontu cca 6 kalendářních měsíců přijetí rozhodnutí o vzniku konsorcia CTAO ERIC. Cílem konsorcia CTAO ERIC bude výstavba a provozování observatoře sestávající z více než sta Čerenkovových teleskopů určených k pozorování vesmíru v oblasti gama záření nejvyšších energií. Samotná observatoř bude sestávat ze 2 částí – severní část na ostrově La Palma (Kanárské ostrovy, Španělsko) s celkem 21 teleskopy a jižní část v oblasti Paranal (Chile) s celkem 99 teleskopy. Součástí výzkumné infrastruktury bude i datové centrum umístěné v Německu a ústředí sídlící v italské Boloni. Zakládajícími členy konsorcia jsou kromě hostitelské Itálie i ČR, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko a ESO (Evropská jižní observatoř). Zakládajícím pozorovatelem konsorcia se stane Švýcarsko, strategickým partnerem bude Japonsko a mezi další spolupracující země bude patřit Austrálie či Brazílie. Spolupráce bude probíhat i s jednotlivými výzkumnými organizacemi z USA. Konsorcium CTAO ERIC tak bude mít globální přesah.

CTAO – jižní část (vizualizace)

Evropská výzkumná infrastruktura CTAO

Aktuálně jsou aktivity směřující k vybudování observatoře CTAO provozovány pod hlavičkou organizace CTAO gGmbH, v rámci které došlo k vývoji samotných teleskopů ve 3 velikostech – velký (LST), střední (MST) a malý (SST) – specializovaných na různé části vysokoenergetického spektra. Byly vytvořeny a testovány první prototypy těchto teleskopů, namodelováno jejich optimální rozmístění ve vybraných lokalitách a zahájeno budování infrastruktury a inženýrských sítí. Samotné vybudování observatoře a výstavba teleskopů budou možné až pod hlavičkou konsorcia CTAO ERIC. Podání tzv. step 2 aplikace tak představuje zásadní milník v rozvoji projektu. Evropská výzkumná infrastruktura CTA byla zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury v roce 2008 a od roku 2018 je vedena jako tzv. Landmark. ČR je zapojena prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury CTA-CZ, zařazené na Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Čerenkovovy teleskopy (SST, MST, LST)

Cherenkov Telescope Array Observatory – účast ČR

Velká výzkumná infrastruktura CTA-CZ je na Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur od roku 2016. Hlavním příspěvkem ČR k budování observatoře je jednak podíl na přípravě a testování optických ploch pro teleskopy MST a zejména SST (ČR je součástí konsorcia, které vyvinulo teleskop SST-1M, jenž se ale bohužel i přes své nesporné výhody nestal vybraným typem SST pro jižní část observatoře CTAO). ČR pro observatoř dodá i dalekohledy FRAM pro monitorování aerosolů v ovzduší. Tyto dalekohledy již posloužily při výběru lokalit pro umístění observatoře CTAO, kdy monitorovaly oblačnost ve vybraných místech. Dvojice teleskopů SST-1M byla nedávno instalována v areálu Ondřejovské hvězdárny, kde dochází k jejich testování v reálných podmínkách, včetně astronomických pozorování. Zároveň si je zde mohou návštěvníci areálu hvězdárny prohlédnout, neboť jsou umístěny na volném prostranství mimo budovy, jak je pro tento typ teleskopů typické. Ačkoliv se jedná o malé teleskopy (small-size telescope), jsou s průměrem zrcadla 4 metry největšími dalekohledy v ČR.

Teleskop SST-1M na hvězdárně v Ondřejově

Zapojení ČR do konsorcia CTAO ERIC

ČR bude do konsorcia CTAO ERIC oficiálně zapojena prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a projektu velké výzkumné infrastruktury CTA-CZ, jehož nositelem je Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. MŠMT je poskytovatelem účelové podpory na velkou výzkumnou infrastrukturu CTA-CZ, která v roce 2022 činí 19,2 mil. Kč.