Pracovní skupiny pro implementaci iniciativy EOSC v ČR

V návaznosti na uspořádání workshopu k implementaci evropské iniciativy pro otevřená vědecká data EOSC (European Open Science Cloud) v ČR, který proběhl pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technické knihovny a velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ dne 23. září 2021 v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR, byly v nadcházejících týdnech ustaveny pracovní skupiny, které se budou zabývat již odbornými otázkami souvisejícími s budováním národní datové infrastruktury ČR, její architekturou a poskytováním souvisejících služeb.

Definování technických a ostatních parametrů národní datové infrastruktury ČR se bude odehrávat na platformách pracovních skupin k implementaci iniciativy EOSC, zaměřujících se na několik průřezových problematik jejího rozvoje:

V oblastech jednotlivých vědně-oborových disciplín by poté měly vznikat také vědně-oborové clustery za účelem budování vědně-oborových repositářů národní datové infrastruktury ČR. Východiskem pro práci pracovních skupin je rozčlenění vědních oblastí do následujících disciplinárních clusterů:

  • Fyzikální vědy;
  • Materiálové vědy;
  • Astronomie, astrofyzika a kosmické aktivity;
  • Energetika;
  • Environmentální vědy;
  • Biologické vědy;
  • Lékařské vědy;
  • Sociální vědy;
  • Humanitní vědy.

První vlna registrací do odborných pracovních skupin byla ukončena ke dni 15. října 2021. Avšak i přesto zůstávají pracovní skupiny i nadále otevřeny dalším případným zájemcům o spolupráci. Bližší informace o činnosti pracovních skupin lze obdržet na adrese elektronické korespondence eosc-info@e-infra.cz. Informace o činnosti pracovních skupin a další důležité údaje, co do implementace iniciativy EOSC v ČR, budou pravidelně aktualizovány i na webových stránkách velké výzkumná infrastruktury e-INFRA CZ.

Koordinační výbor pro implementaci iniciativy EOSC v ČR

Již na podzim roku 2020 byla pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ustavena pracovní platforma pro vedení odborných debat k přípravám na implementaci iniciativy EOSC v ČR, sdružující zástupce ústředních orgánů státní správy ČR, reprezentací vysokých škol ČR a Akademie věd ČR a dalších výzkumných institucí ČR aktivních na poli e-infrastrukturních služeb. Tato se od února 2021 pravidelně schází a projednává strategii přístupu k budování národní datové infrastruktury ČR, která již vyústila v přípravu rámcové architektury implementace iniciativy EOSC v ČR. Koncem tohoto roku dojde k transformaci pracovní platformy do Koordinačního výboru pro implementaci iniciativy EOSC v ČR, odborného poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, jenž sdruží zástupce klíčových výzkumných stakeholderů ČR na vysoké úrovni. Koordinační výbor bude přijímat doporučení pro přípravu investičních intervencí Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), v jehož rámci je na rozvoj národní datové infrastruktury ČR indikativně alokováno 2,5 mld. Kč.

 

Aktuality