První výsledky z urychlovače LINAC v NFS

Počátkem července 2019 vydal francouzský Úřad pro jadernou bezpečnost povolení k provozu laboratoře SPIRAL-2. Bylo tak možné zahájit uvádění lineárního urychlovače LINAC, hlavní části zařízení NFS, do provozu. Úsilí vědců, mezi něž patří i pracovníci ÚJF AV ČR v rámci projektu SPIRAL2-CZ, nyní přineslo první výsledky: vyslali první protonový svazek, detekovali první neutrony a získali první rozpadové spektrum.

V noci 27. listopadu 2019 dosáhl LINAC svého provozního napětí a urychlil protonový svazek na konstrukční hodnotu 33 MeV, úspěšně otestoval mj. separátor jednotlivých impulzů. Již 5. prosince byl do tzv. NFS Faraday Cupu poslán první 33 MeV protonový svazek s nízkou intenzitou, při pulsu s frekvencí 500 kHz díky separátoru rychlých svazků, a následně detekovány první neutrony. Ty byly zaznamenány detektorem využívajícím kapalinového scintilátoru, umístěného v místnosti dopadu svazku na terč z přírodní mědi.

Ozařovací stanice a pneumatický přenosový systém, na jejichž vývoji se podíleli pracovníci ÚJF AV ČR, tak byly použity pro svůj první test. Připojený graf zobrazuje zachycené spektrum rozdělení neutronů a gama.

V noci 11. prosince pak vědci získali první rozpadové spektrum (počty částic versus E-gamma). Tým urychlovače LINAC následně přerušil 13. prosince jeho provoz, aby mohl zahájit pomalé vypínání. LINAC začne opět pracovat v květnu příštího roku, po třech měsících pravidelné kontroly zařízení a po jednom měsíci chlazení, nutného pro dosažení nezbytné stability tlaku helia.

 

 

Aktuality