2. zasedání Pracovní skupiny pro výzkumné infrastruktury EU-Latinská Amerika a Karibik

Vídeň 11.–12. září 2018 – Ve dnech 11. až 12. září hostila Vídeň 2. zasedání Pracovní skupiny pro výzkumné infrastruktury EU-Latinská Amerika a Karibik, následované seminářem na téma „Postupy tvorby strategických cestovních map výzkumných infrastruktur“. Zasedání se zúčastnilo 34 zástupců z celkem 27 zemí EU a jihoamerického regionu. Diskutovány byly postupy vytváření cestovních map výzkumných infrastruktur a výběr výzkumných infrastruktur, na nichž se uskuteční studijní návštěvy.

Pracovní skupina pro výzkumné infrastruktury EU-Latinská Amerika a Karibik byla založena z podnětu Společné iniciativy ve výzkumu a inovacích EU-CELAC (EU-CELAC JIRI) za účelem posílení vzájemné spolupráce zemí EU a zemí Latinské Ameriky a Karibiku (LAC) v oblasti výzkumných infrastruktur. Jednání Pracovní skupiny se zúčastnili zástupci Argentiny, Brazílie, Chile, Dominikánské republiky, Guatemaly, Hondurasu, Kostariky, Kuby, Mexika, Panamy, Paraguaye, Peru, Salvadoru, Uruguaye a Venezuely za země LAC, z EU poté zástupci Belgie, Bulharska, ČR, Francie, Itálie, Lucemburska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Švédska, Velké Británie a Evropské komise. Hlavním diskutovaným tématem byl výběr výzkumných infrastruktur, na kterých budou realizovány studijní návštěvy, a další postup v jejich organizaci.

Celkem se plánuje uskutečnit 10 studijních návštěv, které budou hrazeny Evropskou komisí, z toho 5 na výzkumných infrastrukturách EU a 5 v zemích LAC. Jakožto hlavní cílová skupina se předpokládají vedoucí pracovníci a zřizovatelé výzkumných infrastruktur. Na prvním zasedání pracovní skupiny byli účastníci vyzváni k předkládání návrhů výzkumných infrastruktur vhodných k návštěvě a následnému hlasování až pro 5 kandidátů. Sešlo se 20 návrhů z EU a 40 ze zemí LAC. Výsledkem jsou tyto navržené výzkumné infrastruktury:

Evropská unie

  1. LifeWATCH ERIC (Španělsko)
  2. Institute for Health/Center for Systems Biomedicine/Integrated Biobank (Lucembursko) + BBMRI
  3. Beyond Nano + IOM (Itálie)
  4. CIEMAT (Španělsko)
  5. EMBRC (Belgie/Francie)

Latinská Amerika a Karibik

  1. LNLS – Laboratorio Nacional de Sincrotrón (Brazílie)
  2. CeNAT – Centro Nacional de Alta Tecnología (Kostarika)
  3. Estación Patagonia UC – Pontificia Universidad Catolica de Chile (Chile)
  4. FIOCRUZ – Fundación Oswaldo Cruz (Brazílie)
  5. CCT Conicet Bahia (Argentina)

Pro každou studijní návštěvu se předpokládá 10 účastníků, přičemž přednost budou mít zájemci ze zemí, které pro danou výzkumnou infrastrukturu hlasovaly, a následně až do naplnění kapacity podle pořadí projeveného zájmu. Účast nad tento limit bude možná za předpokladu, že si zájemce uhradí veškeré náklady sám. Začátkem října by se měl definitivně domluvit program studijních návštěv, do poloviny října by se nahlásili účastníci a samotné studijní návštěvy by probíhaly od prosince 2018 do března 2019.

V rámci setkání pracovní skupiny proběhl i společný seminář „Postupy tvorby strategických cestovních map výzkumných infrastruktur“, jehož cílem bylo seznámit účastníky ze zemí LAC s evropským přístupem k výzkumným infrastrukturám (zejména na příkladu Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury, ale i jednotlivých národních příkladů) a účastníkům ze zemí EU poskytnout přehled o mapování výzkumných infrastruktur v zemích Jižní Ameriky. Ukazuje se, že tvorba cestovních map výzkumných infrastruktur v zemích LAC je teprve v počátcích a rovněž chápání pojmu „výzkumná infrastruktura“ se mírně liší od evropského.

Další setkání Pracovní skupiny se předpokládá v březnu 2019. Za témata dalších seminářů se očekává „Politika přístupu“ a „Řízení a management výzkumných infrastruktur“.