Vladimír Matolín zvolen místopředsedou valného shromáždění CERIC-ERIC

Dne 26. listopadu 2021 proběhlo již 19. zasedání valného shromáždění konsorcia evropské výzkumné infrastruktury CERIC-ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium), které je nejvyšším řídícím orgánem konsorcia a rozhoduje o jeho politice ve vědeckých, technických a administrativních záležitostech. Novým místopředsedou valného shromáždění byl jednomyslně zvolen delegát ČR prof.  RNDr. Vladimír Matolín, DrSc., který zastává i funkci místopředsedy správní rady konsorcia.

Vladimír Matolín působí jako profesor na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Získal zde doktorát, stejně jako na Univerzitě Aix-Marseille ve Francii. Deset let přednášel na Univerzitě Blaise Pascala ve Francii. Je nositelem francouzského vyznamenání Rytíř akademických palem. Čestný doktorát mu byl udělen na univerzitách v Užhorodu a v Clermont Ferrand. Zaměřením je materiálovým fyzikem. Specializuje se na oblast nano-katalyzátorů a v posledních letech především na materiály pro vodíkové technologie. Je autorem či spoluautorem více než 430 publikací v mezinárodních časopisech. Vedle Francie působil dlouhodobě i v Japonsku a ve Švýcarsku.

Vladimír Matolín

 Jako koordinátor velké výzkumné infrastruktury SPL-MSB, jejímž prostřednictvím je ČR zapojena do konsorcia CERIC-ERIC, ke svému zapojení v orgánech konsorcia CERIC-ERIC Vladimír Matolín uvádí: „V roce 2007 jsme uvedli do provozu Optickou dráhu pro výzkum materiálů (MSB) na synchrotronu Elettra v Terstu s otevřeným přístupem pro externí uživatele. Dodnes jsme jedinou institucí, která vlastní optickou dráhu na tomto synchrotronu. Od roku 2011 jsem byl zapojen s kolegy z ČR, Maďarska, Slovinska, Itálie a Rumunska do pracovní skupiny připravující vznik nového konsorcia ERIC, které jsme nazvali CERIC. Od založení konsorcia CERIC-ERIC jsem zastával funkci předsedy a později místopředsedy jeho správní rady. V roce 2016 došlo k rozšíření velké výzkumné infrastruktury MSB o Laboratoř fyziky povrchů (SPL) v Praze a vznikla tak současná velká výzkumná infrastruktura SPL-MSB.“

A jaká je jeho vize dalšího směřování konsorcia CERIC-ERIC?

„Ve funkci místopředsedy valného shromáždění, jakož i správní rady, se chci ještě více aktivně podílet na rozšiřování interního výzkumu v rámci konsorcia CERIC-ERIC. Rád bych se přičinil o to, aby konsorcium mělo nejen charakter instituce zajišťující prostřednictvím jediného vstupního bodu otevřený přístup uživatelů k excelentním výzkumným zařízením ve střední a východní Evropě, přičemž však interní výzkum zůstává izolován v jednotlivých partnerských institucích. Naopak, rád bych, aby konsorcium CERIC-ERIC mělo rovněž vlastní výzkumné záměry a interní granty s vysokým stupněm společného zapojení svých partnerských institucí. Cílem je, aby byl plně využit vysoký potenciál celého konsorcia k dosažení excelentních výsledků při hledání inovativních řešení společenských výzev současného světa,“ dodává Vladimír Matolín.

 Konsorcium CERIC-ERIC bylo ustanoveno rozhodnutím Evropské komise ze dne 24. června 2014. Vedle ČR jsou jeho členy i Itálie, která je zároveň i hostitelským státem jeho statutárního sídla, a Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko a Chorvatsko. Status pozorovatele konsorcia zaujímá Srbsko. CERIC je multidisciplinární výzkumná infrastruktura otevřená pro základní i aplikované výzkum v oblasti materiálů, bio-materiálů a nano-technologií. ČR je do konsorcia CERIC-ERIC zapojena prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury SPL-MSB, která dosahuje excelence ve výzkumu povrchů a dějů na nich.

Synchrotron Elettra v italském Terstu