ERIC Fórum zveřejnilo doporučení ke zvýšení reprodukovatelnosti akademického výzkumu

V množství vědeckých publikací je upozorňováno na skutečnost, že významným omezením současných vědeckých postupů je reprodukovatelnost akademického výzkumu. Evropské výzkumné infrastruktury, především poté konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC), která slouží k usnadnění výzkumného procesu, hrají významnou roli při poskytování řešení výzkumné komunitě, zvyšování míry reprodukovatelnosti a vysoké kvality vědy.

Workshop: kvalita a reprodukovatelnost výzkumu

V únoru 2021 uspořádalo konsorcium EATRIS-ERIC dvoudenní mezioborový workshop na téma „Kvalita a reprodukovatelnost výzkumu“. Workshop poskytl širokému spektru zúčastněných stran jak z akademické sféry, tak i průmyslu a tvorby politik příležitost sdílet osvědčené postupy a prozkoumat výzvy ve fázi návrhu a realizace výzkumu. Na základě příspěvků řečníků a návrhů zmiňovaných během panelových diskusí workshopu sepsala Anne-Charlotte Fauvel (vedoucí oddělení pro záležitosti EU v rámci organizace EATRIS-ERIC) zprávu, která shrnuje hlavní výstupy.

Zpráva o řízení kvality a reprodukovatelnosti v akademickém výzkumu

Zpráva, publikovaná v říjnu 2021, obsahuje sedm způsobů, jak zvýšit kvalitu a reprodukovatelnost výzkumu, zahrnující všechny fáze výzkumu, od podávání zpráv přes komunikaci až po řízení kvality a financování.

Ze zprávy zjevně vyplývá, že poskytovatelé finanční podpory musí hrát důležitou roli při doprovodných kulturních změnách a motivovat výzkumné pracovníky ke zlepšení jejich běžných postupů. Zdá se, že změny, které provedli poskytovatelé finančních prostředků na výzkum, jakými jsou Wellcome Trust a Evropská komise, ukazují cestu ostatním poskytovatelům finanční podpory na výzkum v Evropě i ve světě. Financující subjekty mohou například ve svých kritériích způsobilosti vyžadovat dodržování správné praxe a učinit z otevřeného přístupu k výzkumu novou normu, čímž přimějí výzkumné instituce, aby přehodnotily svou institucionální strategii kultury výzkumu nebo kritéria pro kariérní růst. Poskytovatelé finanční podpory by dále mohli zvážit financování výzkumu, který pomáhá dále identifikovat a měřit faktory spojené s reprodukovatelností a účinností zásahů ke zlepšení reprodukovatelnosti, a financovat validační studie.

Autorka ve zprávě rovněž navrhuje, aby výzkumné infrastruktury hrály rozhodující roli v budoucnosti výzkumu a aby je poskytovatelé finanční podpory odpovídajícím způsobem podporovali. Konsorcia ERIC, jako evropští a mezinárodní poskytovatelé přístupu k nejmodernějším zařízením, technologiím, datům, softwaru či školení pro výzkumné pracovníky, sdružují mnoho stávajících výzkumných zdrojů a pomáhají urychlit výzkum a inovace.

Celkově ze zprávy prokazatelně vyplývá, že skutečné změny v této oblasti lze dosáhnout pouze prostřednictvím spolupráce za významného přispění všech stran akademického prostředí. Pokud výzkumní pracovníci dokáží aktivně podniknout kroky ke zvýšení reprodukovatelnosti svého výzkumu, pokud výzkumné instituce a poskytovatelé finanční podpory sehrají svou rozhodující roli a pokud se nalezne způsob, jak zlepšit komunikaci o vědě, poté to zajistí, že „revoluce v důvěryhodnosti“ bude mít nejlepší šanci dosáhnout účinného, významného a pozitivního pokroku.

Plné znění zprávy je k dispozici ke stažení.