EOSC vstupuje do roku 2021 s novým vedením

Asociace EOSC vstoupila do roku 2021 s novým vedením, zvoleným na ustavujícím zasedání valného shromáždění dne 17. prosince 2020. V čele asociace EOSC stane prezident a dalších 8 ředitelů výboru, který bude asociaci řídit a implementovat rozhodnutí přijatá na valném shromáždění členů asociace. Asociace EOSC, ustavená v polovině roku 2020 podle belgického práva jakožto mezinárodní nezisková organizace, postupně přebírá gesci a odpovědnosti řídící struktury EOSC působící v předešlých letech. Rozšiřuje také svoji členskou základnu s tím, že za ČR do asociace vstoupily prozatím CESNET, z.s.p.o.; Masarykova univerzita, jako hostitel e-infrastruktury CERIT – Scientific Cloud; a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, jako provozovatel IT4Innovations národního superpočítačového centra. Společně vytváří tyto 3 instituce českou národní e-infrastrukturní síť e-INFRA CZ. Rolí tzv. „Mandated Organisation“, zastupující v asociaci EOSC zájmy ČR, poté Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pověřilo CESNET, z.s.p.o.

e-INFRA CZ – CESNET

Iniciativa EOSC

European Open Science Cloud (EOSC) představuje součást naplnění evropské strategie digitálního trhu Digital Single Market a evropské politiky otevřené vědy Open Science. Cílem EOSC je vytvořit v Evropě jednotnou datovou infrastrukturu přístupnou jak akademické sféře a průmyslu, tak i poskytovatelům veřejných služeb. EOSC je panevropskou iniciativou založenou na principu zpřístupnění vědeckých dat v souladu s politikou FAIR principů, tj. aby vědecká data byla dohledatelná, přístupná, interoperabilní a znovupoužitelná. Ambicí EOSC je nabídnout virtuální prostředí pro více, než 1,7 milionů evropských vědců a 70 milionů odborníků pracujících v Evropě v oblastech vědy a techniky. Stěžejním principem iniciativy EOSC je přitom, aby kromě vědce, jenž data během svých výzkumů vygeneruje, je mohl využít i vědec, který k nim již pouze získá přístup.

e-INFRA CZ – IT4Innovations národní superpočítačové centrum

Asociace EOSC AISBL

Právnickou osobou zaštiťující implementaci iniciativy EOSC se v roce 2020 stala asociace EOSC AISBL se statutárním sídlem v Bruselu. Stanovy asociace EOSC AISBL jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách iniciativy EOSC. Prezidentem asociace EOSC byl během ustavujícího zasedání valné hromady členů asociace, jež se uskutečnilo dne 17. prosince 2020, zvolen Karel Luyben (CESAER), a to společně s 8 členy řídicího výboru, kterými jsou:

  • Suzanne Dumouchel (CNRS) – tříletý mandát;
  • Marialuisa Lavitrano (UNIMIB) – tříletý mandát;
  • Klaus Tocthermann (ZBW) – tříletý mandát;
  • Ignacio Blanquer (UPV) – dvouletý mandát;
  • Sarah Jones (GÉANT) – dvouletý mandát;
  • Ronan Byrne (HEAnet) – jednoletý mandát;
  • Bob Jones (CERN) – jednoletý mandát;
  • Wilhelm Widmark (SU) – jednoletý mandát.

Do asociace EOSC mohou jako její členové vstoupit subjekty ze členských států EU či přidružených zemí anebo ze států asociovaných k rámcovému programu EU pro výzkum a inovace. Mohou vstoupit i jako pozorovatelé, přičemž pozorovatelem se může stát také instituce z jakékoliv třetí země. Roční členský příspěvek činí u členů asociace 10.000 EUR a u pozorovatelů 2.000 EUR.

e-INFRA CZ – CERIT Scientific Cloud

Evropské partnerství k EOSC

Asociace EOSC bude hrát mj. i klíčovou roli v implementaci evropského partnerství, přičemž interakce mezi asociací EOSC, jakožto právnickou osobou sdružující klíčové stakeholdery z výzkumné komunity; Evropskou komisí, jako implementačním orgánem 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027); a členskými státy EU a asociovanými státy přidruženými k rámcovému programu Horizontu Evropa, bude stěžejní k úspěšnému naplnění cílů EOSC v rámci revitalizovaného Evropského výzkumného prostoru po roce 2020.