CATPRO nabízí své kapacity v boji s onemocněním Covid-19

Výzkumná infrastruktura CATPRO (Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin), vybudovaná nově v rámci kapacit výzkumného a vývojového centra UniCRE, pracuje v oblasti experimentální chemie se zaměřením na přenos laboratorního vědeckého výzkumu do větších, resp. realizačních měřítek, a to s využitím vysoce sofistikovaných pilotních a testovacích aparatur. CATPRO má potenciál – v kontextu událostí odehrávajících se v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 – přispět experimentálními výzkumnými pilotními chemickými aparaturami při vývoji prostředků pro zmírnění šíření nemoci Covid-19.

Základní charakteristiky experimentálních pilotních jednotek CATPRO jsou následující – nepřetržitý provoz; objem výzkumných reaktorů od 10 do 2000 ml; teploty do 500 °C; tlaky do 20 MPa; možnost studií a výzkumu chemických syntéz, katalytických reakcí typu hydrogenace, selektivní hydrogenace, hydrogenační štěpení, oxidace-redukce, deoxygenace atd. Reaktorové sestavy jsou doplněny pilotními a poloprovozními destilačními kapacitami. Soubor pokusných aparatur je přímo nebo nepřímo napojen na rozsáhlý soubor analytických rozborů prováděných na té vůbec nejmodernější analytické technice. V pilotních podmínkách je možné provádět chemické operace s objemem v řádu desítek až stovek litrů.

Výzkumná infrastruktura CATPRO, ustavená v rámci kapacit výzkumného a vývojového centra UniCRE, představuje unikátní infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace v ČR i mezinárodním měřítku. CATPRO představuje plně transparentní prostředí, které poskytuje komplexní kapacity a zdroje pro získávání vědeckých poznatků v chemii a pro přenos laboratorních výsledků do realizačních měřítek.

CATPRO – Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin

 

Aktuality