Setkání zástupců členských států BBMRI-ERIC

Breukelen, 13. listopad 2018 – V prostorách nizozemské Business University Nyenrode v Breukelenu se uskutečnilo 12. setkání zástupců členských států právnické osoby BBMRI‑ERIC. Jednání proběhlo pod vedením generálního ředitele BBMRI-ERIC Erika Steinfeldera  a jeho hlavním bodem byla diskuze o dalším směřování BBMRI‑ERIC, jehož cíl spočívá v provádění a v dalším rozvoji biobankovnictví za účelem výzkumu a vývoje nových způsobů léčby.

Na program jednání zástupců členských států BBMRI-ERIC byla v tomto kontextu zařazena prezentace pracovního plánu a rozpočtu BBMRI‑ERIC pro rok 2019, které byly odsouhlaseny. Diskutován byl rovněž způsob zlepšení vzájemné komunikace mezi národními uzly a generálním ředitelstvím BBMRI‑ERIC a integrace národních uzlů v rámci právnické osoby BBMRI‑ERIC. Významným bodem jednání byla v jeho závěru také volba předsedkyně shromáždění členů pro rok 2019, jíž se stala Dr. Hemma Bauer (Rakousko).

Konsorcium BBMRI‑ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) bylo ustaveno prováděcím rozhodnutím Evropské komise ze dne 22. listopadu 2013. Hostitelským státem sídla BBMRI-ERIC je Rakousko, přičemž ČR se stala zakládajícím členem konsorcia. BBMRI‑ERIC, jakožto jedna z nejrozsáhlejších výzkumných infrastruktur v Evropě, vytváří, provozuje a rozvíjí panevropskou distribuovanou síť biobank a biomolekulárních zdrojů, jejímž účelem je zajistit přístup k těmto zdrojům a příslušenstvím a podporovat vysoce kvalitní biomolekulární a medicínský výzkum, vývoj a inovace.

ČR se na BBMRI‑ERIC podílí prostřednictvím velké výzkumné infrastruktury BBMRI‑CZ (Banka klinických vzorků), která je koordinována Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Hlavním cílem BBMRI-CZ je zpracování lidských biologických vzorků (předně primárních nádorových tkání a dalších relevantních vzorků) a zajištění jejich dlouhodobé udržitelnosti, a to za účelem zprostředkovávání přístupu k věcně příslušným datům. BBMRI‑CZ reflektuje potřebu české a mezinárodní výzkumné komunity zaměřené na biologické a medicínské vědy poskytováním vysoce kvalitních služeb a zacílením na výzvy v oblasti veřejného zdraví, které jsou následně adresovány vznikem nových technologií a nástrojů zkvalitňujících diagnostiku, prevenci a léčbu nemocí a urychlujících pokrok v personalizované medicíně.