Náměstek Doleček se zúčastnil jednání Rady pro konkurenceschopnost EU

Vídeň, 17. července 2018 – Pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavel Doleček se zúčastnil neformálního jednání Rady pro konkurenceschopnost EU zasedající ve formaci ministrů zodpovědných za agendu výzkumu, které se uskutečnilo pod organizační záštitou rakouského předsednictví v Radě EU ve Vídni.

Hlavním tématem politické debaty byla negociace legislativního „balíčku“ 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“, který bude s rozpočtovou alokací takřka 100 mld. EUR v období Víceletého finančního rámce EU v letech 2021 až 2027 představovat stěžejní nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací v Evropském výzkumném prostoru. Finanční zdroje rámcového programu budou přitom směřovány jak na podporu excelentního výzkumu, tak na komercionalizaci vědeckých poznatků a na podporu průlomových inovací v podnikatelské sféře. Zvláštní akcent bude poté kladen na transfer znalostí z výzkumného prostředí do průmyslové sféry za účelem zhodnocení znalostního kapitálu při vývoji zboží a služeb o vysoké přidané hodnotě.

Náměstek Doleček ve svých vystoupeních mj. uvedl: „ČR považuje rámcový program Horizon Europe za klíčový nástroj podpory excelentní vědy a znalostně náročných, průlomových inovací, jež na evropské úrovni vykazují vysokou přidanou hodnotu. Kromě znalostního adresování velkých socioekonomických výzev evropské populace ČR od rámcového programu Horizon Europe očekává i to, že velmi podstatným způsobem přispěje k naplňování Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, jakož i závazků členských států EU vyplývajících z Pařížské dohody o ochraně klimatu.

Během projednávání jednotlivých okruhů rámcového programu „Horizon Europe“ náměstek Doleček představil hlavní aspekty rámcové pozice ČR, jakožto východiska pro negociace legislativního návrhu. Současně vyzdvihl i stěžejní priority ČR pro vedení těchto jednání. Mezi ně se řadí navýšení rozpočtové alokace na podporu panevropských výzkumných infrastruktur, upřesnění prováděcí struktury 2. pilíře rámcového programu a detailní rozpracování koncepce jeho strategického plánování anebo posílení nástrojů podporujících vyšší geografickou rovnováhu příjemců podpory z rámcového programu napříč členskými státy EU.

Specificky ve vztahu k podpoře panevropských výzkumných infrastruktur uvedl náměstek Doleček, že ČR považuje za vysoce žádoucí, aby rámcový program „Horizon Europe“ ještě intenzivněji podporoval přípravné, implementační a „rané“ provozní fáze výzkumných infrastruktur panevropského, potažmo i celosvětového významu, a to včetně jejich mezinárodně-integračních aktivit a aktivit souvisejících s posilováním tzv. „transnational access“, tzn. zpřístupnění těchto výzkumných infrastruktur v režimu otevřeného přístupu na co nejširší mezinárodní úrovni.

Negociace legislativního „balíčku“ rámcového programu „Horizon Europe“ náleží mezi stěžejní priority rakouského předsednictví v Radě EU a měly by vyvrcholit přijetím věcně příslušných Závěrů Rady pro konkurenceschopnost EU na jejím listopadovém zasedání, které se uskuteční v Bruselu.

Informal meeting of competitiveness ministers (research) on 17th July 2018 – Arrivals and Welcome. Picturing Federal Minister Heinz Faßmann (left). Copyright BKA/Martin Votava
Informal meeting of competitiveness ministers (research) on 17th July 2018 – Family photo. Copyright BKA/Martin Votava