Nová výzva pro výzkum termojaderné fúze – tokamak COMPASS-U

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR uspěl v náročné výzvě „Excelentní výzkum“ v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s projektem COMPASS-U a obdrží v následujících letech téměř 800 milionů korun na vývoj a konstrukci nového tokamaku. V současné době probíhá jednání o podpoře projektu předními americkými výzkumnými institucemi zabývajícími se energetikou a výzkumem termojaderné fúze.

Dne 4. července se konalo v ÚFP česko-americké setkání zaměřené na rozvoj spolupráce mezi ÚFP a předními americkými vědeckými institucemi a univerzitami v oblasti výzkumu řízené termonukleární fúze. Jednání bylo organizováno za podpory Ministerstva energetiky Spojených států amerických a českého attaché pro vědu a technologie v USA Luďka Moravce. Setkání se účastnilo 22 předních vědců a manažerů ze špičkových laboratoří zabývajících se termonukleárním výzkumem v USA, jako např. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL), General Atomics (GA) a zástupci ÚFP. Cílem jednání byla diskuse nových oblastí spolupráce týkající se především konstrukce nového tokamaku COMPASS-U a jeho budoucího vědeckého využívání.

    

Tokamak COMPASS-U bude experimentální zařízení pro studium termonukleární fúze jako nového zdroje energie. Projekt je financován z výzvy Excelentní výzkum v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož garantem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.  S rozpočtem 797 mil. Kč bude mít COMPASS-U světově unikátní parametry. A to zejména díky velmi vysokému magnetickému poli (5 T) využitému pro udržení horkého plazmatu, ve kterém bude generován elektrický proud o velikosti až 2 milióny Ampér.

Jednání zahájil ředitel ÚFP Radomír Pánek, který přivítal hosty z USA, reprezentanty Ministerstva energetiky USA a náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Martina Tlapu, MBA. Náměstek Tlapa ve svém projevu vyjádřil podporu rozvoje spolupráce v oblasti výzkumu termonukleární fúze a řekl, že je třeba především: „Zintenzivnit spolupráci mezi předními vědeckými pracovišti v ČR a USA jako důležitý předpoklad pro další ekonomický rozvoj našich společností“.

Následně, po stručném představení vědecké činnosti ÚFP, seznámil ředitel ÚFP členy delegace s projektem konstrukce tokamaku COMPASS-U. Zejména zdůraznil, že: „Toto zařízení bude částečně navazovat na technologický a fyzikální výzkum probíhající v předních institucích v USA jako například MIT, PPPL, General Atomics a dalších“. Během více než dvouhodinové živé diskuse reprezentanti těchto institucí vyjádřili velký zájem o spolupráci, a to jak na konstrukci samotného zařízení, tak i na jeho budoucím vědeckém využívání. Diskutován byl zejména výzkum technologie tekutých kovů pro fúzní reaktory, vývoj vysokofrekvenčních systémů pro ohřev plazmatu, fyzika nových režimů udržení plazmatu atd.

V návaznosti na toto setkání proběhne v říjnu tohoto roku jednání reprezentantů ÚFP na Ministerstvu energetiky ve Washingtonu DC. Zde budou společně formulována prioritní témata spolupráce v této vědecké oblasti, pro které by následně mohlo Ministerstvo pro energetiku poskytnout finanční podporu. Součástí této návštěvy budou i přednášky a jednání o projektu na Princeton University a MIT.

  

 

Aktuality