Český národní uzel ESS

ESS CZ – webové stránky

Hostitelská instituce: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.


ESS-CZ představuje český národní uzel panevropské distribuované výzkumné infrastruktury ESS (European Social Survey). ESS je akademickým mezinárodním výzkumným projektem, který vznikl roku 2001 a v jehož rámci probíhají v Evropě každé 2 roky výzkumná šetření. Hlavní cíle ESS jsou: (1) mapovat stabilitu a změnu sociálních struktur, podmínek a postojů a interpretovat, jak se mění sociální, politická a morální struktura evropských společností; (2) dodržovat a šířit vysoké standardy mezinárodního srovnávacího výzkumu v sociálních vědách; (3) zavést přesvědčivé ukazatele národního vývoje založené na vnímání a hodnocení klíčových aspektů společností ze strany jejich občanů; (4) provádět a podporovat odborné vzdělávání evropských výzkumných pracovníků v oblasti sociálně-vědních srovnávacích analýz; a (5) zlepšit viditelnost a dosah údajů o společenských změnách mezi akademickými pracovníky, politiky a veřejností. ESS publikuje národní a mezinárodní integrované datové soubory ze svých výzkumných šetření v otevřeném režimu. Kromě toho publikuje klíčová zjištění (Key Findings), umožňuje eLearning skrze platformu ESS EduNet a vede bibliografickou databázi publikací z výzkumů na datech ESS.

Budoucí rozvoj

ESS se stal klíčovým zdrojem dat pro tematický i metodologický výzkum. Od roku 2015 bude ESS dále rozšiřovat: (1) vytváření sítí – posílení rolí národních koordinátorů v před-pilotních experimentech rotačních modulů výzkumných otázek; (2) společné výzkumné činnosti v mezinárodních srovnávacích výzkumech; a (3) virtuální služby za účelem zlepšení viditelnosti a dostupnosti dat, meta-dat a služeb. Technologická platforma ESS se nachází v Norwegian Social Science Data Services a podporuje dynamický informační systém, který umožňuje kumulativní růst empirických dat a meta-dat a metodologické a analytické inovace.

Socioekonomické přínosy

Sociální vědy musí věnovat velikou pozornost sociálnímu a institucionálnímu uspořádání ve zkoumaných společnostech, protože tato uspořádání strukturují lidské postoje, chování a interakce. Kulturní rozmanitost Evropy je přirozenou laboratoří pro sociální vědy, které tak mohou analyzovat rozdíly v institucích, strukturách, chování a představách napříč evropskými státy. Pro tyto analýzy potřebují sociální vědy pravidelná mezinárodní šetření, která jsou konceptuálně dobře ukotvena, prováděna podle přísných metodických standardů a jejichž výsledná data jsou k dispozici široké škále sociálně-vědních disciplín, jakými jsou politologie, sociologie, sociální psychologie, studia masové komunikace nebo ekonomické vědy. Takto získaná data jsou cenná pro výzkumné pracovníky, orgány státní správy a samosprávy i širokou veřejnost.