Rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014–2020)

Výzkumné infrastruktury jsou jedním ze stěžejních pilířů národních výzkumných a inovačních systémů jednotlivých členských států EU, ale i Evropského výzkumného prostoru jako celku. Za účelem reflexe tohoto jejich stěžejního významu jsou výzkumné infrastruktury podporovány i z prostředků rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace. V rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020), ve kterém je podpora evropských výzkumných infrastruktur zahrnuta v rámci pilíře „Excelentní věda“, dosahuje rozpočtová alokace určená k financování rozvoje evropských výzkumných infrastruktur celkem 2,5 miliardy EUR. Evropská komise přitom podporuje přípravné, implementační a mezinárodně-integrační fáze evropských výzkumných infrastruktur. Podpůrné aktivity rámcového programu EU jsou dále zacíleny rovněž na optimální využívání evropských výzkumných infrastruktur na mezinárodní úrovni a rozvoj evropské e-infrastruktury.

Pracovní program rámcového programu Horizontu 2020 pro výzkumné infrastruktury pro léta 2018 až 2020 se zaměřuje zejména na podporu Evropské cloudové iniciativy (European Cloud Initiative), a to s cílem integrovat a konsolidovat platformy evropské e-infrastruktury, propojit evropské výzkumné infrastruktury s  Evropským cloudem pro otevřenou vědu (European Open Science Cloud) a naplňovat koncept Evropské datové infrastruktury (European Data Infrastructure). Obsah Pracovního programu byl zveřejněn v říjnu 2017 na účastnickém portálu Horizontu 2020.

Poradenské zázemí a odbornou expertízu pro zapojování do projektů rámcového programu Horizontu 2020 poskytuje Technologické centrum Akademie věd ČR. V roli Národního kontaktního bodu ČR pro rámcový program Horizont 2020 poskytuje Technologické centrum Akademie věd ČR nejen informace o vyhlášených anebo nově plánovaných výzvách Horizontu 2020, ale poskytuje i odborné poradenství k finančním, právním a dalším specifickým otázkám realizace projektů rámcového programu Horizontu 2020. Současně je možné využít i služeb České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) a projektu RICH.


Horizont 2020 – Rámcový program EU pro výzkum a inovace (2014-2020)