Centrum materiálů a nanotechnologií

CEMNAT – webové stránky

Hostitelská instituce: Univerzita Pardubice


Výzkumná infrastruktura CEMNAT umožňuje výzkum a vývoj v materiálových vědách v oblasti fotoniky, elektroniky, fotovoltaiky a katalýzy. V rámci svých kapacit poskytuje CEMNAT synergické příležitosti uživatelům z výzkumné a průmyslové komunity. Portfolio expertízy CEMNAT, zahrnující syntézy, charakterizace a aplikace organických a anorganických materiálů, je zaměřeno na aplikace ve fotonice (metamateriály, 3D fotonické krystaly, opály), elektronice a elektrotechnice (paměti, vodivé vrstvy, RFID antény), obnovitelných zdrojích energie (1D nanotrubičky a nanočástice pro solární články a baterie) a chemicky aktivních površích (zeolity, silika, alumina ve formě membrán a nanovláken). Mezi nabízené služby CEMNAT náleží rovněž konzultace, syntézy a charakterizace výše uvedených materiálů. Instrumentální vybavení CEMNAT zahrnuje duální FIB/SEM mikroskop, včetně různých funkcionalit, SEM+EDX, XPS, XRD, DSC, TG-GS-MS, ALD, PVD, pulzní laserovou depozici a napařování, foto a elektro-chemické pracovní stanice, zařízení na výrobu vláken, rukávové boxy, flow boxy, optické mikroskopy, spektrofotometry a laserové soustavy.

Budoucí rozvoj

CEMNAT bude zaměřovat své aktivity na výzkum materiálů s vysokou přidanou hodnotou, jejich charakterizaci a využití v průmyslových aplikacích. Důraz bude kladen na amorfní chalkogenidy (ve formě tenkých vrstev a objemových vzorků) a nanostrukturované anorganické oxidy (nano-trubky, vlákna, částice). Tyto materiály následně naleznou využití v elektronice, optice, solárních článcích, ukládání energie a katalýze.

Socioekonomické přínosy

Instrumentální vybavení a expertíza CEMNAT zajistí efektivní přenos výzkumných výsledků do praxe a rozvoj spolupráce uživatelů výzkumné infrastruktury s průmyslovým sektorem. CEMNAT se bude také soustředit na výuku vysoce kvalifikovaných mladých výzkumných pracovníků skrze pokročilé magisterské a doktorandské studijní programy.