CZECRIN výroční vědecká konference 2023 k tématům klinických hodnocení

Dne 21. června se konala již tradiční CZECRIN vědecká výroční konference, která i letos pokryla široké spektrum témat a prezentací z oblasti klinického výzkumu orientovaného na pacienta.

Konference byla zahájena vyzvanou přednáškou paní docentky Demlové, které prezentovala mezinárodní projekt CREATIC, který získal podporu z Horizon Teaming, jehož je hlavní řešitelkou. Cílem projektu je vybudování centra excelence pro vývoj a výzkum léčivých přípravků pro moderní terapie a genovou terapii.

První blok konference se věnoval mezinárodní spolupráci a byl poctěn účastí také prezidenta evropské výzkumné infrastruktury ECRIN – Jacques Demotes. Jeho prezentace se věnovala tématu decentralizovaným klinickým studím (DCT), jejichž cílem je umožnit, aby se klinická hodnocení mohla uskutečňovat částečně či úplně mimo klinické centrum studie a namísto toho, aby byla umožněna návštěva členů studijního týmu v domácnosti nebo jiném vhodném místě účastníka studie. Předpokládá se, že snížením překážek se zvýší rozsah a rozmanitost účastníků klinických hodnocení a zlepší se dostupnost pro osoby např. s omezenou pohyblivostí či větší vzdáleností bydliště od klinického centra.

Další zahraniční přednášky prezentovali Jon Salmanton Garcia (University Köln), který komentoval situaci evropské sítě registru dobrovolníků Vaccelerate, a poslední přednášející tohoto bloku, Marta del Álamo (ECRIN), představila téma ERA4Health Partnership. Partnerství pro podporu evropského výzkumného prostoru sdružuje 32 subjektů a 27 financujících organizací z 21 zemí se společným cílem podporovat vysoce účinný translační výzkum pro řešení potřeb veřejného zdraví.

Druhý blok přednášek představil klinické studie, jejichž společným rysem je zlepšení péče o pacienty. Studie Colecmo, využití mezenchymálních stromálních buněk v léčbě epidermolysis bullosa, klinické studie pro iktové pacienty, hluboká mozková stimulace a další představili lékaři a výzkumníci z LF MU, FNUSA a FN Brno.

Závěrečný blok se věnoval možnostem vzdělávání v oblasti klinických studií. Účastníci se seznámili se vzdělávací platformou CZECRIN ACADEMY a projekty zaměřené na vzdělávání v oblasti klinických studií, např. Conscious II – zaměřený na Ph.D. studenty a začínající výzkumníky, Connect for Children (C4C) zaměřeného na vzdělání v oblasti neonatologických a pediatrických klinických hodnocení či EUPATI, jejímž záměre je prostřednictvím vzdělání laické veřejnosti aktivně zapojovat pacienty a jejich zástupce do přípravy a realizace klinických studií jako oponentní skupiny.

Nechyběla ani panelová diskuse zástupců poskytovatelů zdravotní péče, zadavatelů akademických KH a zástupců Etických komisí na téma regulace klinického hodnocení v kontextu harmonizace prostředí a národních specifik.

„Nesmírně mě těší vysoká úroveň odborných sdělení, živé diskuze a hojná účast, která je každým rokem vyšší. Letošního ročníku se účastnilo celkem 100 zájemců, z nichž 40 bylo připojeno online.“ doplňuje Lenka Součková

Hlavním pořadatelem konference je CZECRIN ve spolupráci s FNUSA-ICRC a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.