Konsorcium AnaEE ERIC oficiálně zahájilo svou činnost

Ve dnech 20. až 21. června 2022 v prostorách kampusu francouzského Národního výzkumného centra (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) v Gif-sur-Yvette proběhlo ustavující zasedání valného shromáždění konsorcia evropské výzkumné infrastruktury AnaEE ERIC řídícího činnosti evropské výzkumné infrastruktury AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems). V průběhu zasedání byl Michel Böer zvolen generálním ředitelem konsorcia AnaEE ERIC a Sanna Sorvari Sunvet předsedkyní AnaEE ERIC Assembly of Members.

Sanna Sorvari Sunvet, předsedkyně AnaEE ERIC Assembly of Members

Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury AnaEE ERIC

Výzkumné infrastruktury zapojené do konsorcia AnaEE-ERIC umožňují svým uživatelům simulaci změn prostředí a podmínek souvisejících se změnou klimatu a sledováním dopadů těchto simulací na ekosystémy, zejména na ekosystémové funkce a služby. Evropská výzkumná infrastruktura AnaEE vyvíjí technologie a know-how v oblastech věd o ekosystémech a jejich řízení, přičemž bude zastávat významnou roli při plánování a přizpůsobování systémů produkce potravin nastávajícím klimatickým podmínkám, a bude se také podílet na podpoře evropské bioekonomiky.

Výzkumná plocha CLIMAITE/Mols pro výzkum dopadů klimatických změn v Jægerspris, Dánsko (© University of Copenhagen)

Zapojení ČR do konsorcia AnaEE ERIC

ČR je do konsorcia AnaEE ERIC zapojena prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a  českého národního uzlu CzeCOS, provozovaného Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. MŠMT je poskytovatelem účelové podpory na velkou výzkumnou infrastrukturu CzeCOS, která v roce 2022 činí 42 mil. Kč.

CzeCOS – experimentální plocha pro výzkum dopadu sucha na travní porosty