Předsednická konference k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě

Na samotný úvod předsednictví ČR v Radě EU se ve dnech 7. až 8. července 2022 uskuteční v Praze konference o synergiích ve financování výzkumu a inovací v Evropě. Na konferenci vystoupí vysocí představitelé členských států EU a Evropské komise a budou diskutovat o efektivním využívání široké škály národních a evropských finančních nástrojů k podpoře výzkumu a inovací. Na konferenci bude mj. prezentována tzv. Pražská deklarace o synergiích ve financování výzkumu a inovací v Evropě.

Konference s názvem „Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě“ je pořádána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce jako vůbec první událost výzkumné agendy nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU. Konference poskytne účastníkům fórum na vysoké úrovni k debatě o tom, jak odstranit přetrvávající překážky k zavádění synergií ve financování výzkumu a inovací v Evropě a tedy jak co nejefektivněji harmonizovat implementaci finančních nástrojů národní a evropské povahy zaměřených na podporu vědeckého poznání a rozvoje nových technologií.

„Jsem velice rád, že program výzkumné agendy předsednictví ČR v Radě EU začíná právě diskuzemi nad problematikou synergií ve financování výzkumu a inovací. Evropská scenérie nástrojů podpory výzkumu a inovací je nesmírně bohatá a zahrnuje širokou paletu programů národní a komunitární povahy. Proto je naprosto nezbytné, abychom dokázali využívat tyto nástroje ve vzájemné komplementaritě a hledali i cesty, jak provázat nástroje provádění dílčích sektorových politik s cílem post-pandemické obnovy EU, zelené a digitální tranzice evropské ekonomiky a posilování její mezinárodní konkurenceschopnosti na globálním poli. Synergie jsou i nástrojem, jak maximalizovat veřejné a soukromé investice do výzkumu a inovací v Evropě, a musí jim být věnována náležitá pozornost,“ konstatuje v roli hostitele konference ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.

Výzkum a inovace jsou v Evropě financovány z mnoha finančních nástrojů. Na úrovni EU se takto děje zejména z rámcového programu Horizont Evropa, avšak významné podpůrné mechanismy skýtají také nástroje provádění politiky soudržnosti EU, nástroje pro obnovu a posilování odolnosti EU či program Digitální Evropa. Kromě unijních prostředků jsou výzkum a inovace financovány z národních rozpočtů členských států EU a soukromých zdrojů jednotlivých firem či nadací. Synergie ve financování výzkumu a inovací jsou tak předpokladem využívání plného potenciálu vědeckotechnické spolupráce v rámci EU, i překlenutí a vyrovnání přetrvávajících rozdílů ve výzkumné a inovační výkonnosti napříč Evropským výzkumným prostorem. I z těchto důvodů představují synergie jednu ze stěžejních priorit předsednictví ČR v Radě EU, co do agendy výzkumu.

Účelem konference je debatovat nad specifickými příčinami prozatím znemožňujícími využívání plného potenciálu synergií, a to jak formou plenárních zasedání, tak také paralelních diskuzních programových bloků, jež se zaměří na problematiku synergického financování výzkumných infrastruktur, evropských partnerství a misí nebo inovací. Závěry konference budou prezentovány formou tzv. Pražské deklarace o synergiích ve financování výzkumu a inovací v Evropě, jež bude následně předložena členským státům EU k vyjádření jejich politické podpory.

Konference se uskuteční ve dnech 7. až 8. července 2022 v Kongresovém centru Praha, a to v hybridním formátu, kdy společně s cca 300 účastníky přítomnými přímo v dějišti konání budou moci přímý přenos z konference sledovat i diváci prostřednictvím webového rozhraní.

Bližší informace o konferenci, včetně programu, představení řečníků a registračního formuláře k účasti, jsou k dispozici na internetových stránkách https://synergies2022.eu/.

Aktuality