ČR se stane zakládajícím členem konsorcia AnaEE-ERIC

Dne 22. ledna 2021 předložily Francie, ČR, Dánsko, Finsko, Itálie a mezinárodní organizace CIHEAM IAMB (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies), jako zakládající členové, a Belgie, jako zakládající pozorovatel, žádost o ustavení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury AnaEE-ERIC, jež bude řídit evropskou výzkumnou infrastrukturu AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems). Státem hostujícím statutární sídlo konsorcia AnaEE-ERIC se stane Francie. Formální ustavení právnické osoby AnaEE-ERIC ze strany Evropské komise se očekává v horizontu 6 měsíců.

CzeCOS – Experimentální kultivační lamelové sféry

Evropská výzkumná infrastruktura AnaEE poskytuje nástroje pro experimentální studium evropských terestrických a vodních ekosystémů. Mezi stěžejní ambice AnaEE náleží pochopení komplexního vlivu různých faktorů, které se podílejí na globálních změnách. Za tímto účelem bude konsorcium AnaEE-ERIC vyvíjet technologie a know-how v oblastech věd o ekosystémech, vytvářet strategie pro adaptaci a zmírňování nepříznivých vlivů klimatické změny na produkci potravin, a podílet se tak i na podpoře evropské bio-ekonomiky. AnaEE je charakteristická pro svá zařízení, díky kterým dokáže simulovat širokou škálu environmentálních změn, jakými jsou změny ve využívání půdy, znečištění, biologická invaze, zvyšování koncentrací skleníkových plynů nebo nenadálý výskyt sucha. To jí umožňuje testovat dopady změn klimatu na ekosystémy, ať už se jedná o produkci potravin a jejich kvalitu, či o produkci obnovitelných zdrojů energie, udržení vody v krajině, zajištění zdrojů pitné vody, neprodukční funkce zahrnující ochranu biodiverzity, chladící funkce v krajině, anebo úlohu ekosystémů při snižování emisí skleníkových plynů formou ukládání uhlíku. Experimenty realizované pomocí expertízy AnaEE umožní predikovat dopady na ekosystémy s předstihem až několika desetiletí a tím i zahájit účinnou adaptaci v okamžiku, kdy je ještě možná.

CzeCOS – Experimentální stanice pro studium dopadů změny klimatu na zemědělské ekosystémy

Již v roce 2010 byla evropská výzkumná infrastruktura AnaEE zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury, sdružující nejvýznamnější výzkumné infrastruktury celoevropského charakteru a významu, jakož i dopadu. Partnerem AnaEE v ČR se stala velká výzkumná infrastruktura CzeCOS, zařazená do Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016–2022. Její hostitelskou institucí je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., který tak bude po vědecké stránce i zajišťovat členství ČR v konsorciu AnaEE-ERIC. Členské příspěvky ČR do právnické osoby AnaEE-ERIC bude za ČR hradit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

CzeCOS – Letecký nosič senzorů sloužící k dálkovému průzkumu Země

ČR je významným partnerem pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální klimatické změny a jejích dopadů na ekosystémy. ČR se již podílí na konsorciu ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System) a jakožto potenciální zakládající členský stát se účastní rovněž příprav konsorcií evropských výzkumných infrastruktur, jež mají řídit ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) a DANUBIUS-RI (International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems). Svým vstupem do konsorcia AnaEE-ERIC potvrzuje ČR čelní postavení v environmentálních vědách v Evropském výzkumném prostoru.

CzeCOS – Infrastruktura růstových komor pro kultivaci rostlin v řízených podmínkách