EOSC vstupuje do implementační fáze

Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC) představuje prostředí, které umožní ukládání dat ze všech vědních oborů. Počáteční myšlenka o tvorbě Evropského cloudu se datuje k r. 2015, kdy se objevil cíl vytvořit důvěryhodné, virtuální, jednotné prostředí pro ukládání, sdílení, zpracování a opětovné využití digitálních vědeckých dat v souladu FAIR principy. Předpokládá se, že tato iniciativa napomůže vyšší produktivitě výzkumu a lepší reprodukovatelnost vědeckých dat.

Implementace EOSCu je plánována ve dvou fázích. V počáteční fázi vývoje se na jeho formování podílejí projekty podporované Evropskou komisí. V listopadu 2018 byla vytvořena prozatímní řídící struktura, která dohlíží na přípravu implementace EOSCu v prvních dvou letech. Řídící výbor EOSCu tvořený zástupci zemí EU poskytuje supervizi při implementaci. Výkonný výbor EOSCu tvořený zástupci z oblasti výzkumu a e-infrastruktur, poskytuje odborné poradenství v oblasti strategií, implementace, monitorování. Následně svá zjištění vydává v podobě zpráv o vývoji implementaci EOSCu. Pracovní skupiny jako oficiální součást řídící struktury zajišťují komunitní přístup k řešení aktuálních výzev v oblasti EOSCu. V rámci úkolů Výkonného výboru, pracovní skupina Landscape mapovala stávající infrastruktury s potenciálem se připojit k EOSCu.

Výsledky mapování

Pracovní skupina Landscape koordinována Janem Hrušákem shrnula výsledky své práce do dvou zpráv. Landscape of EOSC-related infrastructures and initiatives dokumentuje prostředí infrastruktur, iniciativ a politik v rámci Evropy v návaznosti na rozvoj EOSCu. Dále popisuje související aktivity v jednotlivých členských a přidružených zemích, stávající politiky a investice. Zpráva využila vstupy získané od členských a přidružených zemí, dále projektů Horizon 2020, expertních příspěvků členů pracovní skupiny a Řídícího výboru EOSCu a další dostupné zdroje.V návaznosti byla publikována zpráva s názvem Country sheets analysis. Poskytuje analýzu současných dat týkající se o infrastruktur a souvisejících politik v návaznosti na jejich připravenost připojit se k EOSCu, a to jak národní, tak i institucionální úrovni. Proces implementace zaznamenává značný rozvoj, který se dá očekávat i v budoucnosti. Obě zprávy čerpaly ze šetření, kterého se účastnilo 47 členských států EU, přidružených a dalších zemí. Zprávy jsou dostupné v EC Bookstore.

Od vize k realitě

Prvotní fáze přípravy implementace EOSCu (2016-2020) bude následujícím roce vystřídána fází samotné implementace (2021–2027). Mandát řídící struktury (Řídícího a Výkonného výboru) vyprší koncem r. 2020. Řízení tak bude následně předáno nově vzniklému právnímu subjektu zastoupenému stakeholdery. Mezi mnoha dokumenty vytvořenými EOSC EB má Strategická agenda pro výzkum a inovace (SRIA) klíčovou roli. Definuje obecný rámec pro implementace EOSCu, a související strategické aktivity výzkumu, vývoje a inovací. Konečná verze Strategické agendy bude publikována v lednu 2021. Nová řídící struktura EOSCu bude založena na dohodě o evropském Partnerství pro EOSC v rámci programu Horizon Europe. Současná řídící struktura EOSCu ve spolupráci s Evropskou komisí pracuje na konsolidaci návrhu Partnerství, které vyžaduje existenci právnické osoby uzavírající s Komisí smluvní vztah.V červenci 2020 byla zřízena Asociace EOSCu, která bude jednotně zastupovat komunitu zúčastněných stran EOSCu. Právnická osoba byla založena v Belgii ve formě mezinárodního neziskového sdružení – AISBL (L’association internationale sans but lucratif). Počáteční členové a pozorovatelé byli nominováni Řídícím a Výkonným výborem EOSCu a již byly do Asociace také přijati. První valné shromáždění Asociace se bude konat v prosinci 2020. Asociace by se měla i nadále rozrůstat a možnost stát se novým členem je tak stále otevřená. Na konci roku 2020 bude aktualizace a správa Strategické agendy předána Asociaci.

Zdroje: eoscsecretariat.eu, ec.europa.eu