Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR

Praha, 10. června 2019 – Vláda ČR vzala na svém zasedání dne 10. června 2019 na vědomí aktualizaci Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016-2022. Aktualizace Cestovní mapy byla připravena v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období do roku 2022, které bylo přijato v prosinci 2018.

Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR je strategickým dokumentem ČR, který byl poprvé vypracován v roce 2010. Její následné aktualizace proběhly v letech 2011, 2015 a 2019. Nejaktuálnější verze Cestovní mapy reflektuje tvorbu politiky velkých výzkumných infrastruktur ČR v období let 2016-2022 s výhledem do roku 2029. V mezinárodním kontextu představuje Cestovní mapa příspěvek ČR ke krajině výzkumných infrastruktur provozovaných v Evropě a ve světě.

(CTK Photo/Martin Sterba,Josef Horazny)

Nejnovější aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR z roku 2019 obsahuje popis geneze dosavadního rozvoje agendy. Zahrnuje typologii velkých výzkumných infrastruktur ČR a jejich mezinárodní spolupráci a internacionalizaci. Zvláštní pozornost věnuje mj. metodickému rámci výkonu agendy, a to zejména procesu mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR v letech 2014 a 2017 a hodnocení přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací v roce 2016.

Stěžejní součástí Cestovní mapy je prezentace celkem 48 velkých výzkumných infrastruktur ČR, jež jsou provozovány v oblastech fyzikálních věd a inženýrství, energetiky, environmentálních věd, biologických a lékařských věd, resp. zdraví a potravin, sociálních a humanitních věd a tzv. „e-infrastruktur“. Těchto 48 velkých výzkumných infrastruktur bylo schváleno vládou ČR pro financování z veřejných prostředků ČR v období do roku 2022.

Nad rámec jejich základní charakteristiky Cestovní mapa zasazuje jednotlivá zařízení do krajiny velkých výzkumných infrastruktur a vytváří tak mapu jedinečných výzkumně-infrastrukturních kapacit, které jsou v ČR, popř. za účasti ČR v zahraničí provozovány a zpřístupňovány široké uživatelské komunitě na principu politiky otevřeného přístupu.

Ve 3. čtvrtletí roku 2019 bude aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016-2022 oficiálně publikována v česko-jazyčném a anglicko-jazyčném znění a prezentována Evropské komisi a Evropskému strategickému fóru pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022 z roku 2019 (materiál ke stažení) – soubor .zip

Aktuality