Evropský spalační zdroj vstupuje do iniciační operační fáze

Lund, 3. až 4. prosince 2018 – Ve švédském Lundu proběhlo 14. zasedání Rady European Spallation Source ERIC, nejvyššího správního orgánu konsorcia evropské výzkumné infrastruktury, jež sdružuje členské státy podílející se na konstrukci nejvýkonnějšího spalačního neutronového zdroje na světě. Tento bude produkovat intenzivní svazky neutronů určené ke studiu struktury a dynamiky hmoty na velmi široké škále prostorového rozlišení a energií.

Evropský spalační zdroj (dále jen „ESS“) je budován ve švédském Lundu, a to pod hostitelskou záštitou Švédska a Dánska a s účastí dalších 11 členských států právnické osoby ESS ERIC, včetně ČR. Předmětem 14. zasedání Rady, které se uskutečnilo v prostorách ředitelství ESS ERIC a které zahrnovalo mj. i exkurzi do stavebního areálu ESS, byla zejména diskuze k rozpočtovým otázkám ESS.

Konstrukční náklady ESS dosahují výše 1 843 mil. EUR (v cenách roku 2013), přičemž by měly být dále navýšeny o 135 mil. EUR (v cenách roku 2013) z důvodu nutnosti naplnění bezpečnostních požadavků kladených na provoz zařízení operujících s radiací, které byly po havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě značně posíleny. Rozhodnutí o způsobu úhrady těchto dodatečných konstrukčních nákladů ESS by mělo být přijato v roce 2019, stejně jako v případě 5,7 % konstrukčních nákladů, které dosud nebyly alokovány mezi členské státy ESS ERIC (105 mil. EUR v cenách roku 2013). V průběhu roku 2019 Rada ESS ERIC přijme rovněž rozhodnutí ohledně finančního plánu iniciační operační fáze ESS pro léta 2020 až 2025.

Během 14. zasedání Rady ESS ERIC byl společně s rozpočtem výstavby ESS pro rok 2019 schválen také rozpočet iniciační operační fáze ESS pro rok 2019, a to ve výši 66 mil. EUR (v cenách roku 2019). ESS, jehož konstrukce je již dokončena z více jak 50 %, tak roku 2019 naplní další z podstatných milníků své implementační fáze.

ČR náleží mezi zakládající členské státy ESS ERIC, přičemž české zapojení do konstrukce ESS zabezpečuje jako hlavní koordinátor účasti Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., a to v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury ESS Scandinavia-CZ a komplementárního projektu financovaného za využití Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Členské poplatky ČR do ESS ERIC jsou hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Nejvýznamnějším příspěvkem ČR do ESS je „in-kind“ dodávka difraktometru pro materiálový výzkum BEER (Beamline for European Materials Engineering Research). Celkový podíl ČR na konstrukčních nákladech ESS činí 2 %.

Aktuality