Chcete si přečíst pokročilé analýzy z dat ESS?

Kniha Values and Identities in Europe: Evidence from the European Social Survey zkoumá rozdíly v postojích, přesvědčeních a názorech Evropanů. Na základě analýz rozsáhlých dat z European Social Survey (ESS) kniha předkládá přehledné analýzy sociálních postojů na různá témata, jako jsou náboženské, politické, rodinné či sociální hodnoty a identity. Sbírka studií důkladně analyzující hodnoty a postoje na národní, mezinárodní a celoevropské úrovni nabízí pohled na Evropu v dobách důležitých změn.

Kapitola Kristýny Chábové s názvem Corruption in European Countries: A Cross-National Comparison analyzuje úroveň Kontroly korupce (data Světové banky) a možné příčiny korupce na evropské úrovni pomocí dat ESS v letech 2002-2012. Autorka analyzuje existující teorie vysvětlující příčiny korupce na globální úrovni, platnost těchto teorií je testována na evropské úrovni pomocí regresní analýzy. Autorka rovněž porovnává trendy mezi postkomunistickými zeměmi a zbytkem Evropy. Výsledky ukazují, že mezi zeměmi s komunistickým dědictvím a zeměmi s delší historií demokracie, existují důležité rozdíly. Tyto rozdíly jsou spíše ekonomického (nerovnost, HDP) než hodnotového rázu.

Chábová, K. (2017). „Corruption in European Countries: A Cross-national Comparison“. In Breen, M. Understanding Values and Identity in Europe: Evidence from the European Social Survey. Abington: Routledge. Pp. 143-159

ESS CZ