Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

SHARE-CZlogo_sharewebové stránky

Hostitelská instituce: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.


SHARE-CZ představuje český národní uzel panevropské výzkumné infrastruktury SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Jedná se o multidisciplinární, mezinárodní a longitudinální databázi mikrodat týkajících se zdraví, socioekonomického postavení, sociálních a rodinných vazeb a dalších témat více než 120 000 osob z 28 evropských zemí ve věku 50+ let a jejich partnerů. Výsledkem je unikátní a volně přístupný soubor dat poskytující informace o stavu, historii a budoucím vývoji české a evropské společnosti. SHARE umožňuje výzkumným pracovníkům a orgánům státní správy porozumět důsledkům demografických změn a formulovat optimální opatření v oblasti veřejných výdajů, pracovního trhu, zdravotního nebo penzijního systému. Od roku 2004 je projekt SHARE longitudinálním (panelovým) sběrem dat, opakujícím se každé 2 roky. Primárním cílem projektu je vytvoření hlavního dotazníku zaznamenávajícího informace o 6 000 respondentech ve věku 50+ let a jejich partnerech v každé zemi, každé 2 roky provést sběr dat o týchž jedincích, uchovávat nasbíraná data a dokumentace prostřednictvím uživatelsky vstřícné, neplacené databáze volně přístupné všem uživatelům. SHARE kombinuje 3 jedinečné a inovativní přednosti. Je harmonizován napříč evropskými státy, je mezioborový a je longitudinální. SHARE také poskytuje publikace o metodologii a datech, každoročně organizuje mezinárodní konference, semináře, uživatelské konference a letní školy na úrovních hlavního koordinátora SHARE ERIC i jednotlivých národních uzlů. V rámci ČR spolupracuje SHARE-CZ s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Expertní komisí pro penzijní reformu vlády ČR a s více než 20 vysokými školami a výzkumnými ústavy.

Budoucí rozvoj

Výzkumní pracovníci působící v SHARE-CZ spolupracují s předními výzkumnými projekty na téma stárnutí populace HRS (Health and Retirement Study), ELSA (English Longitudinal Study of Ageing), RAND Center for the Study of Aging a s mezinárodní výzkumnou komunitou pro udržení nejvyšší kvality výzkumu, srovnatelnosti dat s ostatními průzkumy, metodologie a pro používání inovativních technologií sběru dat a jejich šíření. Budoucí vývoj SHARE-CZ zahrnuje sběr biomarkerů, napojení dat na oficiální statistická data, vývoj nových modulů (užití času, kognitivní schopnosti, sociální sítě), uživatelsky vstřícnou databázi easySHARE pro studenty, pravidelný národní písemný dotazník (k disposici pro vlastní vědecká témata externích výzkumníků), nové přístupy k dotazování mezi hlavními vlnami sběru dat, vyhodnocení a vývoj indikátorů fyzického a mentálního zdraví, vytvoření databáze penzijních nároků, Evropských indikátorů chudoby a mnoho dalších aktivit.

Socioekonomické přínosy

Výzkumná infrastruktura SHARE-CZ je službou mezinárodní a české výzkumné komunitě i celé společnosti. Poskytuje otevřený prostor pro výzkum prostřednictvím svých volně přístupných dat, užívaných ostatními výzkumnými pracovníky na vysokých školách a výzkumných pracovištích. Roku 2017 měla výzkumná infrastruktura SHARE-CZ více než 7000 registrovaných uživatelů a více jak 1800 vědeckých publikací. Hlavním přínosem SHARE-CZ jsou longitudinální a mezinárodně srovnatelná data umožňující výzkumným pracovníkům analyzovat a pochopit interakce mezi měnícím se demografickým vývojem a vládními opatřeními v jednotlivých členských státech a EU jako celku.