Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů

LNSMlnsmwebové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav, AV ČR, v. v. i.


Výzkumná infrastruktura LNSM se zaměřuje na poskytování služeb pro výzkum a vývoj širokého spektra anorganických nanomateriálů (polovodičů, kovů a keramik) a nanostruktur (částic, drátů, rozhraní, monovrstev, tenkých vrstev a materiálů s nanostrukturami v objemu). Tato témata zahrnují mikroelektroniku, nanoelektroniku, spintroniku, fotovoltaiku a fotonické struktury, uhlíkaté tenké vrstvy a nanostruktury a materiály a jejich povrchové funkcionality pro použití v medicíně (např. implantáty či senzory). LNSM připravuje především epitaxní vrstvy směsných polovodičů a spintronických materiálů, tenké křemíkové a diamantové vrstvy a nanostruktury, objemové nanokrystalické kovové slitiny a kompozity a nanočástice oxidů kovů. Zahrnuje dále i další kroky přípravy součástek, včetně přípravy struktur optickou a elektronovou litografií, reaktivním iontovým leptáním, iontovým obráběním a následné kontaktování struktur. Vzorky je možno charakterizovat nejmodernějšími mikroskopickými technikami. V oblasti nanomateriálů LNSM úzce spolupracuje s výzkumnou infrastrukturou CEITEC Nano a je zapojena také do panevropských a globálních sítí, jakými jsou IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technique and Applications) nebo AVS (American Vacuum Society).

Budoucí rozvoj

V dlouhodobém horizontu bude modernizováno vybavení LNSM tak, aby odpovídalo úrovni aktuálního stavu vědních oborů. Kapacity LNSM byly již rozšířeny např. o UHV mikroskopii atomárních sil při nízkých teplotách (1.2 K) a ve vysokém magnetickém poli (3 T) pro atomárně rozlišená studia rastrující sondou. Vývoj nových součástek byl podpořen instalací nové aparatury MOVPE (Metal Organic Vapour Phase Epitaxy) pro přípravu nitridových polovodičových nano-heterostruktur. Nejnovější investice zahrnují rozšíření expertízy LNSM o nový unikátní systém epitaxe z molekulárních svazků (MBE) pro přípravu spintronických materiálových struktur.

Socioekonomické přínosy

LNSM nabízí v ČR unikátní služby a expertízu, které jsou využívány řadou vzdělávacích institucí a výzkumných organizací. Služby LNSM jsou využívány rovněž řadou soukromých společností z oblasti high-tech průmyslu. Dokladem významu LNSM jsou projekty udělené v rámcovém programu Horizontu 2020 v oblastech Future and Emerging Technologies (FET) Open nebo Competitive Low-Carbon Energy.