Institut Laue-Langevin

ILL-CZ – webové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: Univerzita Karlova


ILL-CZ zabezpečuje dlouhodobé členství ČR v Institutu Laue-Langevin (ILL) v Grenoble, z něhož pro české výzkumné pracovníky plynou rozsáhlé možnosti provádět unikátní experimenty na excelentních aparaturách umístěných v ILL, jakožto nejsilnějším stacionárním zdroji neutronů na světě. Členství ČR v ILL umožňuje přístup k těmto experimentálním zařízením a realizaci experimentů neutronového rozptylu. Uživatelům je v ILL k dispozici více než 40 unikátních přístrojů, zahrnující všechny obory neutronového rozptylu, jakými jsou jaderná a částicová fyzika, difrakce, maloúhlový rozptyl, studium dynamiky atomárních soustav průletovou metodou nebo pomocí spektrometrů s vysokým rozlišením a tříosých spektrometrů. Experimenty neutronového rozptylu představují mnohdy stěžejní část výzkumu v mnoha oborech fyziky, materiálových věd, chemie nebo biochemie. Experimenty přitom poskytují nepostradatelné mikroskopické informace o studovaných látkách. Přístup k experimentálním zařízením ILL a související přímé zapojení do aktivit mezinárodní neutronové výzkumné komunity je zcela zásadní pro stále rostoucí českou neutronovou výzkumnou komunitu.

Budoucí rozvoj

Z pohledu časového vývoje nedochází k zásadním změnám ve skladbě přístrojového vybavení ILL, nicméně přístroje samotné prochází modernizací nebo jsou zcela nahrazovány novějšími přístroji se stejným zaměřením. Příkladem takové modernizace je tříosý nízkoenergiový spektrometr ThALES (Three Axis Instrument for Low Energy Spectrometry), který nahrazuje starší tříosý spektrometr a byl vybudován jako věcný příspěvek ČR do ILL a na jehož rozvoji se odborníci z ČR i nadále podílí.

Socioekonomické přínosy

Experimentální výsledky dosažené v rámci účasti ČR v ILL jsou přímo uplatnitelné v sektoru průmyslové výroby. Jedná se zejména o výstupy výzkumu mikrostruktury kovů a slitin, skel, keramických materiálů nebo polovodičů, dále výzkumu mechanického napětí v průmyslových komponentách, kompozitních materiálech, kovech nebo keramických materiálech či výzkumu k ochraně životního prostředí a energetice. Důležitá je rovněž skutečnost, že členství ČR v ILL opravňuje české podniky a výzkumné organizace k účasti na výběrových řízeních na dodávku instrumentace pro ILL. Jedním z významných příkladů spolupráce ILL s komerčním sektorem byla právě konstrukce přístroje ThALES.